Velikonoční úvaha

Když bylo Ježíšovi asi třicet let, začal kázat, vyučovat a veřejně působit.

Měl moc uzdravovat. Jeho nepřátelé z náboženského establishmentu nezpochybňovali, že skutečně uzdravuje. Vadilo jim, že uzdravuje v sobotu. Uzdravování považovali za „práci“, a v sobotu se pracovat nesmělo. A pokud neuzdravoval v sobotu, snažili se jeho působení znevážit. Tvrdili, že vymítá démony mocí knížete démonů.

Mezi lidmi ovšem Ježíšovo působení vyvolávalo nadšení. Až takové, že se ho snažili udělat králem.

Ježíš sice sloužil lidem, ale sledoval jakousi „vlastní agendu“. My, kdo jsme ho blíže poznali, víme, že to vlastně nebyla agenda jeho, ale Boží. Sloužil lidem, ale neusiloval o lidskou přízeň a zůstával sám svůj. Nešlo mu o tituly, nešlo mu o funkce, nešlo mu o slávu. Dokonce své působení jako by zlehčoval nebo skrýval. Často, když někoho uzdravil, vyzval dotyčného, ať o tom nikde nemluví.

Když už strávil několik měsíců se svými učedníky, tedy s nejbližšími následovníky, které si sám vybral, položil jim otázku: „Za koho mě lidé pokládají?“ Učedníci odpověděli, že je to různé. Někteří považovali Ježíše za proroka, jiní za Jana Křtitele, který vstal z mrtvých, nebo za některého z dávných proroků, který se vrátil na tuto zemi. Lidé, kteří u Ježíše hledali uzdravení nebo nějakou jinou pomoc, si asi moc nelámali hlavu tím, kdo tento Ježíš vlastně je.

Ježíš ale pokračoval: „Za koho mě pokládáte vy?“ Petr, který měl u ostatních přirozenou autoritu, odpověděl zřejmě za všechny: „Ty jsi Mesiáš. Ty jsi Boží Syn.“

Ježíš toto poznání potvrdí, ale vyzve učedníky, aby o tom nikde nemluvili. (To byl patrně pravý opak toho, co oni očekávali.) A udělal ještě něco dalšího. V Bibli čteme, že „od této chvíle“ – tedy od chvíle, kdy bylo zřejmé, že učedníci ho považují za Mesiáše, tedy zachránce židovského národa a snad i celého světa – jim začal vysvětlovat, že zemře potupnou smrtí. A že třetího dne vstane z mrtvých.

To se ovšem Petrovi pranic nelíbilo. Následovala ostrá výměna názorů. Zřejmě ale neskončila tím, že by Petr pochopil, co se mu Ježíš snaží říct.

Od té chvíle Ježíš otvíral toto téma znovu a znovu. Nicméně to, že by měl zemřít krutou smrtí, zřejmě bylo za horizontem toho, o čem a jak učedníci přemýšleli. On jim vykládá, že musí zemřít, a oni se vzápětí přou, kdo z nich bude v Božím království nejdůležitější. Vypadá to dosti tristně.

Nicméně přes nechápavost svých nejbližších Ježíš jde svou cestou, jak si předsevzal. Nechápavost učedníků vrcholí v Getsemanské zahradě pár hodin před Ježíšovým zatčením. Konec se blíží, Ježíš prožívá děsivou úzkost, ale učedníci zřejmě netuší, co prožívá, i když se jim to snaží říci, a jednoduše usnou. Vše se zdá být ztraceno. Ani nepřekvapí, že po Ježíšově zatčení zbaběle utečou. Je to logické vyústění jejich předchozí nechápavosti.

Jenže Ježíš je vzkříšen. Nebe se dotkne země nebývalým způsobem. Nepřekvapuje mě, že tomu leckdo nemůže uvěřit. Normálně se to nestává, že? Jenže „normálně“ se nebe a země nedotýkají.

Ustrašení učedníci jsou po setkání se vzkříšeným Ježíšem jako proměnění. Několik týdnů poté Petr – ten Petr, který třikrát Ježíše zapřel – začne směle kázat k obrovskému zástupu. Najednou má odvahu. Tuto změnu lze těžko vysvětlit, pokud člověk nevěří, že Ježíš byl skutečně vzkříšen – tak, jak to předpovídal učedníkům.

Nicméně… možná vás to překvapí, ale určitá natvrdlost přetrvává. Ježíš řekl učedníkům, že mají získávat učedníky ze všech národů. Všichni to slyšeli. Jenže k „národům“ se jim moc nechce. Kážou Židům, to ano. Ale Ježíš mluvil i o jiných národech. Bůh Otec si asi povzdechl nad Petrovou nechápavostí a dal mu trojí vidění, které ho mělo přesvědčit, že by měl Ježíšovo slovo vzít fakt vážně. Pohan Kornélius pozval Petra k sobě domů, a až souhra masivního a opakovaného Božího vidění s tímto bezprecedentním pozváním ho přiměla k tomu, aby Ježíšovo slovo poslechl.

Nepodceňujme vlastní natvrdlost. Příběh učedníků před i po vzkříšení mně naplňuje pokorou. Co když se mi Bůh něco snaží říct, jako se o to snažil Ježíš, když vysvětloval učedníkům, co nastane, a já jsem podobně nechápavý? Co když mě Ježíš někam posílá, a já sice rozumím jednotlivým slovům, ale jejich význam mě jaksi míjí? Co když se církev v dějinách často chovala podobně nechápavě? Nám se někdy zdá, že naši předkové byli slepí a hluší k jasným Božím slovům, ale máme jistotu, že rozumíme tomu, co po nás Bůh chce?

Naštěstí se nemusíme zabývat výhradně sami sebou. Ježíš řekl Petrovi, že na něm zbuduje svou církev, když byl Petr ještě naprosto nechápavý. A z Kornéliova příběhu víme, že ač mu mnohé došlo a ač znal Vzkříšeného, spoustu věcí zřejmě stále ještě nechápal. Obávám se, že my na tom jsme dost podobně.

Naštěstí v tomto příběhu nehrajeme hlavní roli my. Hraje ji právě Ježíš. A přes naši nechápavost dělá Bůh s námi i se světem úžasné věci. Můžeme se spolehnout: Ježíš ví, co dělá. Jeho příběh se mu nevymkl z rukou. Uděláme dobře, když zaujmeme stejný postoj, jako apoštol Pavel. Ten se s Ježíšem setkal za velmi dramatických okolností. Jestli ho někdo znal, tak to byli Petr nebo Pavel. A přece Pavel říká, že touží „poznat jej a moc jeho vzkříšení“. Cožpak ho snad nepoznal? S Ježíšem je to zvláštní…

A velice, velice dobrodružné.

  1. dubna 2019

Posilnit se v Hospodinu

Jsem na světě velmi rád. Téměř každý den vyjdu nad Jeseník a děkuji Bohu za krásný svět, který mě obklopuje. Jsem spokojený s městem, ve kterém žiji, s křesťanským společenstvím, jehož mohu být součástí, s tím, že mohu psát… Můj život je radost a vděčnost.

Nebylo tomu tak vždy, a vím, že ty vnější věci se mohou změnit. Náhle a nečekaně.

Nedávno byl v soudním líčení osvobozen katolický kněz z nedalekého městečka. V roce 2011 byl odsouzen za údajné zneužívání šestnáctiletého ministranta. Trest byl pouze podmínečný, nicméně tento kněz nemohl téměř deset let vykonávat své povolání. Důvod, proč byl oním chlapcem obviněn, je poněkud kuriózní. Vnějšímu pozorovateli to může připadat divné, ale pastoři a kněží to zpravidla dobře znají. Pokud někomu materiálně pomáháte, je velice pravděpodobné, že ten, komu pomáháte, se nakonec postaví proti vám. Je na psycholozích, aby tento fenomén nějak objasnili.

Toto byl zřejmě jedním z těchto případů. Kněz sociálně slabé rodině finančně pomáhal, a když s tím přestal, ti, kdo byli příjemci pomoci, se obrátili proti němu. „Naštěstí“ ono chlapce hryzlo svědomí. Uvědomoval si, jak moc onomu knězi ublížil.

Zajímá mě vnitřní život onoho kněze. Žít s nálepkou pedofila jistě nebylo snadné. Jak jsem slyšel, místní lidé stáli spíše za ním, ale je pravděpodobné, že byli takoví, kdo si říkali: „No, jaká je asi jeho pravá tvář!“

Jak může člověk takovou situaci vnitřně ustát? To je otázka, která mě zajímá.

Domnívám se, že velmi pomůže dobré obecenství. Nemám teď na mysli formální členství v církvi. Mám na mysli malou skupinku přátel, s nimiž mohu mluvit takřka o všem. Měli by to být lidé, kteří mě mají rádi, ale kteří jsou ochotni mi říci i pro mě (a vlastně i pro ně) nepříjemnou pravdu. Měli by to být lidé, před nimiž se nesnažím nic utajit.

Takové obecenství je vzácné, nikoli však nemožné. Dokonce soudím, že bychom si neměli dát pokoj, dokud takové společenství nenajdeme. Jak je blahodárné, vím z vlastní zkušenosti. Byla doba, kdy jsem procházel těžkou krizí. Do značné míry jsem si za to mohl sám. Mí přátelé do mě tehdy „šili“ a říkali mi, co bych měl dělat jinak. Ale právě titíž lidé mě nejvíc podpořili, když krize kulminovala. Dodnes jsem za tu zkušenost vděčný. Byla pro mě formující. Máte-li přátele, kteří vědí, „jak je to doopravdy“, snáze snesete ostudu, jíž jste nespravedlivě (a možná i spravedlivě) vystaveni.

Nicméně pozor – může být ještě hůř. Budoucí král David se jednou dostal do situace, kdy ho jeho nejbližší málem ukamenovali. Bylo to v situaci, kdy se Davidovým nepřátelům Amálekovcům podařilo zajmout manželky a děti Davida a jeho druhů. V Písmu se píše, že všem bylo „hořko v duši“ (1S 30:6). Jak to David vyřešil? Čteme, že „se posilnil v Hospodinu, svém Bohu“ (tamtéž).

Byla to jistě hrozná situace. David prožil nejvyšší možnou samotu. Jak to, že obstál?

To je otázka, kterou bychom si měli klást. Nemůžeme vyloučit, že se někdy ocitneme v situaci, kdy nám nebude rozumět vůbec nikdo. Tedy… nikdo z lidí. Současně nám tento biblický příběh ukazuje, že je možné mít tak hluboký vztah k Bohu, že i tu nejtěžší situaci ustojíme.

Vědomí, že Bůh vždycky ví, jak je to doopravdy, nám dává sílu obstát i tehdy, jsme-li nespravedlivě nařčeni, a dokonce i odsouzeni. Kdosi řekl, že máte-li na své straně pouze Boha, nemáte na své straně o nic méně, než máte-li na ní Boha a celý svět. Je to pěkný bonmot a je pravdivý. Jen není zcela samozřejmé, že určuje náš život.

Můj život je velmi příjemný. Nechtělo by se mi jít do žaláře. Přinejmenším teoreticky však vím, že bych tam měl stejný úkol, jaký mám teď. Naslouchat lidem a zvěstovat evangelium. Každý z nás rád vypráví svůj příběh. A kde jinde je třeba více evangelia než ve vězení! Jen aby to člověk ustál, musí si dát pozor, aby se na této zemi příliš nezabydlel. Děkuji Bohu za svůj život a za prostředí, v němž mohu žít. Je tak krásné, že bych se v něm mohl snadno zabydlet a zapomenout na to, že ještě nejsem u cíle. A že to, co nás čeká, je ještě mnohem krásnější.

  1. dubna 2019

 

Tisícileté království pro začátečníky

Když se člověk pustí do četby knihy Zjevení, narazí na celou řadu obrazů, z nichž některým lze rozumět poměrně snadno, jiným však obtížněji. A pokud se nenechá odradit a dočte až do 20. kapitoly, narazí na pojem „Tisícileté království“. Pokud začne knihu Zjevení studovat „odborně“ (nejsem si stoprocentně jist, zda to vůbec jde), narazí v literatuře na řadu pojmů. V tomto článku se zastavím u tří, které souvisí právě s Tisíciletým královstvím. Prosím, nenechte se jimi odradit.

„Milénium“ etymologicky znamená „tisíciletí“. V křesťanské literatuře se tento pojem takřka výhradně používá jako synonymum pro Tisícileté království.

Tři pojmy, které jsem avizoval, znějí „premilenialismus“, „postmilenialismus“ a „amilenialismus“. Premilenialismus je názor, že Ježíš nejprve přijde a až pak nastane tisícileté království (milénium). Postmilenialismus je názor, že nejprve nastane tisícileté království a až v jeho závěru přijde Ježíš. Amilenialismus je názor, který s doslovným tisíciletým královstvím nepočítá.

Na první pohled se může zdát, že tento názor je nebiblický, protože v Novém zákoně se přece o Tisíciletém království mluví, byť výslovně jen na jednom místě, ve zmíněné 20. kapitole. Nicméně když se začtete do amilenialistických argumentů, zjistíte, že nějaké existují. V 2. Petrově se např. mluví o tom, že u Hospodina je tisíc let jako jeden den a jeden den jako tisíc let. Nemůže to mít nějaký vliv na chápání Tisíciletého království? Nadto v době Ježíšově i Janově byla rozšířena představa, že svět trvá šest tisíc let, což se dávalo do souvislosti se šesti dny stvoření, a po nich nastane „den odpočinutí“ – v trvání tisíce let. Ale to jen tak na okraj – osobně amilenialismus nevyznávám a v tomto článku se jim již zabývat nebudeme. Nutno ale zmínit, že oficiální názor církve byl od Efeského koncilu v roce 431 až po dobu velkých reformátorů (Luthera a Kalvína) právě amilenialistický. Víra v tisícileté království žila pouze na okraji církve. To mělo své důvody, ale jejich vysvětlení přesahuje záměr tohoto článku.

Jak premilenialismus, tak postmilenialismus se vyskytují v různých varietách. V různých dějinných epochách převažoval buď první, nebo druhý názor, ale v novověku nebyla doba, kdy by jeden z těchto dvou pohledů zcela zatlačil pohled druhý.

Velcí američtí teologové 18. století – především Jonathan Edwards, vůdčí postava tzv. „Velkého probuzení“ – byli postmilenialisté. Tito lidé věřili, že před druhým příchodem Kristovým přijde doba, v níž bude církev prosperovat, kdy křesťanská misie úspěšně zasáhne celý svět a kdy křesťanské principy převládnou v celé společnosti, které se bude dařit jak duchovně, tak materiálně. Tento pohled počítal s tím, že současný věk přejde plynule v Tisícileté království.

Premilenialismus ožil v devatenáctém století a ve století dvacátém pak jednoznačně převládl. Co k tomu přispělo?

Díky Johnu Nelsonu Darbymu začali křesťané brát Bibli mnohem doslovněji, než ji brali reformátoři, katolíci, ale třeba i kraličtí překladatelé. Za Darbyho rovněž ožil jeden významný pojem, který se před ním prakticky nevyskytoval. Mám na mysli pojem „vytržení“. Podle Darbyho a mnoha jeho přímých i nepřímých následovníků to půjde se světem od desíti k pěti, nastane „velké soužení“, před nímž nebo během nějž přijde Ježíš pro svou církev, která zmizí z tohoto světa. Velké soužení bude ukončeno Kristovým druhým příchodem, po němž nastane Tisícileté království.

Je tedy patrné, že mezi současností a Tisíciletým královstvím nebude žádný povlovný přechod – naopak, půjde o sled katastrofických událostí.

Proč vlastně píšu tento článek? Všiml jsem si, že obojí pojetí – tedy jak postmilenialismus, tak premilenialismus, se odrážejí v atmosféře doby a jsou určující pro přístup ke světu, a tedy se promítají i do postojů politických.

Víra v postupné vítězství křesťanství na celém světě, spjatá s postmilenialismem, se potkala s osvícenskou vírou v pokrok. Samozřejmě zde byly podstatné rozdíly. Jonathan Edwards a ostatní křesťanští zastánci postmilenialismu si pochopitelně nemysleli, že lidstvo může dosáhnout Tisíciletého království vlastním úsilím. I Tisícileté království nemůže nebýt darem Boží milosti. Křesťané ale mohou směle pracovat na christianizaci světa a očekávat bohatou žeň. Pohled na svět je zásadně optimistický.

Premilenialismus tento názor nesdílí. A zejména dvacáté století s jeho dvěma světovými válkami a hrůzou dvou zrůdných ideologií, marxismu a nacismu, zasadilo optimistickému pohledu na svět těžkou ránu. A týká se to jak sekulárního osvícenství, tak představy, že když se budou křesťané snažit, během jedné generace naplní evangelium celý svět.

Křesťanství pozbývá svého vlivu na společnost, a to mnohé křesťany vede k pesimistickému pohledu. Nějaké politické či sociální akce, neřku-li akce na ochranu či dokonce záchranu životního prostředí, pozbývají smyslu, protože svět leží ve zlém a nebude trvat dlouho a Bůh na něj vylije svůj hněv. Nač se tedy snažit něco zlepšovat, když stejně všechno půjde brzy „do kytek“? A jako měl optimistický křesťanský pohled na svět svůj protějšek v sekulárním humanismu, má i pesimistický křesťanský pohled svůj protějšek v očekávání zániku západní civilizace. Tento pesimismus přehlíží spoustu pozitivních věcí, které se na světě dějí. To, že je dnes na světě více lidí trpících obezitou, nežli lidí trpících podvýživou, jistě není jednoznačně pozitivní, nicméně je to přece jenom lepší než to, co bylo dříve. Stamiliony lidí se v posledních dvou generacích vymanily z chudoby. Průměrná délka dožití stoupá v naprosté většině zemí. Ano, vím, že dokud bude jediné dítě umírat na podvýživu, nemůžeme být spokojeni, nicméně nevidíme-li spoustu pozitivních věcí, které se dějí, něco je špatně. Mou motivací k evangelizaci není a nebude tvrzení, že za pár měsíců bude všemu konec a vy máte poslední možnost, jak uniknout zkáze. Taková „evangelizace“ příliš úspěšná není, a vlastně není čemu se divit.

Očekávám otázku: „Dane, přiznej barvu. Čemu věříš ty?“

Věřím, že bez Krista se člověk nemůže proměnit k lepšímu. Věřím, že jak jako jednotlivci, tak jako místní sbory potřebujeme Boží milost. Že má smysl nést ovoce Ducha. Věřím, že nás čeká i velká žeň i velké soužení. A namísto spekulací nabádám k praktickému následování naše Pána Ježíše Krista. Jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Kladu si otázku, zda se tato jeho moc projevuje v mém životě a zda se projevuje v životě našeho sboru.

A především: Bděme a buďme připraveni. Pán přijde jako zloděj v noci – ať už pro nás jako jednotlivce, ať už pro církev, ať už k soudu nad světem. V tom, že máme být připraveni, se všichni shodneme. Zdali také skutečně jsme, je jiná otázka.

  1. dubna 2019

Slovenské prezidentské volby

Rovnou se přiznám, že jsem si přál, aby zvítězila Zuzana Čaputová. Přesto, že je rozvedená. Přesto, že hájí liberální názory.

Byl bych mnohem šťastnější, kdyby nebyla rozvedená. A kdyby sdílela mé konzervativní názory.

Vím, že teď bude liberální tábor na Slovensku i v Česku „na koni“. Nastanou bouřlivé oslavy. Obecná levicově-liberální euforie by nám ale neměla zastřít dvě podstatné věci.

Tou první je, že Slovensko na tom není zdaleka tak dobře, jak by mohl naznačovat výsledek sobotní prezidentské volby. Každý desátý Slovák volil v prvním kole Mariána Kotlebu, který opravdu je fašista. (Vím, že tato věta je problematická, protože levicově-liberální tábor označuje za fašisty téměř každého, kdo má jiný názor. Označení fašista jsem si vysloužil i já. Tento termín se používá velmi inflačně, proti čemuž jsem se mnohokrát snažil protestovat, vesměs marně. To, že se tohoto termínu zneužívá, ale neznamená, že žádní skuteční fašisté neexistují. Marián Kotleba je jedním z nich, a jak je vidět, příznivců nemá málo.)

Ještě více příznivců získal v prezidentských volbách Štefan Harabín, který byl do roku 2014 předsedou Nejvyššího soudu. Je vnitřně spjat s nechvalně proslulou dobou Vladimíra Mečiara. Považuji ho za představitele zkorumpovaného establishmentu.

Z toho mi vyplývá, že nejméně čtvrtina Slováků by volila politiky, kteří by deformovali, ne-li přímo rušili demokratické pořádky. To by mělo současnou euforii nad „pokrokovým“ Slovenskem trochu brzdit.

Druhá podstatná věc je pozitivnější. Na vítězství Zuzany Čaputové se výrazně podepsala skutečnost, že ještě před prvním kolem prezidentské volby odstoupil kandidát Robert Mistrík, který by zasáhl více méně stejný elektorát jako Zuzana Čaputová. Národovecký tábor se sjednotit nedokázal, liberální ano – a proto zvítězil. Kdyby Mistrík neodstoupil a kdyby odstoupil Harabín ve prospěch Maroše Šefčoviče, mohli se v druhém kolem utkat Šefčovič s Kotlebou. To by byla jiná káva, že?

Pochopitelně naznačuji, že toto konstatování by mělo být signálem pro českou pravici a český střed. ODS, TOP 09, KDU-ČSL i STAN mají dostatek kvalitních politiků; řekl bych, že podstatně více než slovenští liberálové. Nedokáží se ale domluvit – proto hrozí, že nám po příštích volbách povládnou ANO a/nebo Piráti. Situaci ještě více rozmělní pokusy založit nějakou novou stranu. Nedávno to byli realisté Petra Robejška (s jehož mnohými názory se mohu ztotožnit) a obávám se, že svědky podobných pokusů budeme i v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Česká pravice se prostě neumí sjednotit.

Slovenská politika je od české v mnohém odlišná. Je znát, že žijeme již 26 let v jiném státě. Jeden rys mi ale připadá stejný – ale možná je to jen můj problém: Při rozhodování prožívám obrovské napětí mezi názory a charakterem. Názorově je mi Zuzana Čaputová cizí. Jenže jí věřím, že myslí vážně to, co říká. Používá se pro to již trochu zprofanovaný výraz: Je „autentická“. Pregnantně to vyjádřil Daniel Pastirčák ve svém článku „Maska a tvár“: Zuzana Čaputová má tvář. Šefčovič působí jako maska. Čaputová přináší naději, že obrovské problémy Slovenska – provázanost zločinu s politickou sférou, jež vyplavala na povrch v aféře „Gorila“ a později skrze vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové – nebude snadné zamést pod koberec. Šefčovič byl kandidátem těch, u nichž jsem tuto naději neměl. A tak to možná vnímala i řada Slováků.

Nesprávné názory jsou nebezpečné. Nechci podceňovat nebezpečí liberalismu. Jsem ale přesvědčen, že bezcharakternost je ještě nebezpečnější.

  1. března 2019

Presumpce neviny

Diskuse o kněžích, kteří se dopustili sexuálního zneužívání, dorazila do Česka s plnou silou. Tato diskuse probíhá v celém západním světě (mám na mysli „západ“ ve smyslu kulturním, kam tedy patří i Austrálie). Vytahují se případy staré několik let či desetiletí. Proč až nyní? Protože se prý dříve zametaly pod koberec.

Nepochybuji o tom, že na tom něco je. Jsem přesvědčen, že veškeré zločiny, tedy i tyto, mají být vyšetřeny, souzeny a v případě shledání viny potrestány. A pokud skutečně docházelo k tomu, že církevní vrchnost o těchto aktech věděla a daného duchovního pouze přeložila na jinou farnost, lze na takové jednání nahlížet jako na krytí zločinu.

Nyní ale přichází velmi důrazné ALE.

V diskusích někdy zaznívá, že jakmile někdo vznese proti nějakému knězi obvinění, má církev okamžitě jednat, tedy postavit obviněného mimo službu.

Tento požadavek má své příbuzné: Když ve Spojených státech probíhalo jednání o tom, zda se soudcem Nejvyššího soudu stane Brett Kavanaugh, konala se přímo v Senátu demonstrace, na které ženy držely transparent „Věřte ženám!“

Propána, proč? To jsou ženy prokazatelně pravdomluvnější než muži, takže když žena obviní muže, má vždycky pravdu? Což mnohdy žena neobviní muže zcela nespravedlivě? O tom by mohli vyprávět soudci, kteří řeší spory o styk s dítětem. Nařknout otce z pohlavního zneužívání vlastního dítěte se stalo téměř módou, takže se objevily úvahy o tom, že taková falešná nařčení by měla být trestná. V dnešní době, kdy se tak snadno vznášejí nejrůznější obvinění, bychom měli být obzvlášť opatrní. Pokud má po vznesení obvinění následovat okamžité odvolání obviněného, budeme svědky toho, jak budou mnozí charakterní lidé dehonestováni a v podstatě přijdou o možnost výkonu svého povolání.

V devadesátých letech – ale i později – jsem zaslechl slova o tom, že je lépe neodsoudit pět pachatelů nežli poslat do vězení jednoho nevinného. Dnes už to neslýchám. Když se začaly v soudnictví používat testy DNA, přezkoumávali ve Spojených státech řadu případů, které končily pro obviněného trestem smrti. Tehdy se ukázalo, že několik set lidí šlo na smrt nevinně. (Mě osobně tento fakt přivedl k radikální změně názoru na trest smrti.)

Podle všeho žijeme v době, která straní obviňování. Můžeme to pozorovat i na případu již zesnulého amerického zpěváka Michaela Jacksona. Našli se rodiče, kteří k němu posílali své děti, a tyto děti pak svědčily ve prospěch Michaela Jacksona, když by v roce 2003 nařčen z pedofilie. (Vyšetřování a soudy trvaly přes rok a půl a 13. června 2005 byl Jackson zproštěn viny ve všech bodech obžaloby.) Nyní ovšem tito lidé obrátili a přišli s obviněním, že je Michael Jackson sexuálně zneužíval. Nechci být mimořádně cynický, ale zdá se mi, že si díky Michaelu Jacksonovi užili okamžiky slávy hned třikrát – nejprve jako děti, které bral slavný zpěvák na svá turné, pak jako svědkové při procesu, který počátkem nového tisíciletí probíhal, a nyní jako zlomení a traumatizovaní dospělí.

Důležitým biblickým principem je, že nikdo nesmí být odsouzen bez důkazů. K trestu smrti nebylo možno odsoudit člověka na základě jediného svědectví – svědci museli být minimálně dva. Jistě, žádný systém není dokonalý a Bible sama podává zprávu o tom, že jistý Nábot byl odsouzen k smrti na základě smyšlených svědectví. Moderní pojetí presumpce neviny vychází jak ze starého římského práva, tak z Písma svatého. Jsem přesvědčen, že princip presumpce neviny bychom neměli lehkovážně opouštět. Patřím ke starší generaci a pamatuji si, jaké to bylo za „socialistického“ soudnictví. Rozhodně bych se nechtěl do takových dob vracet.

Na závěr znovu opakuji pro své kritiky: Ano, jsem pro spravedlivé potrestání všech zločinů a pro vyšetřování padni komu padni. A byl bych rád, kdyby se soudní případy netáhly dlouho. Nechci ale, aby nastala doba, kdy gauneři budou vznášet obvinění a nevinní lidé budou odsuzováni. A nemá-li taková doba přijít, ctěme presumpci neviny. Jestli ta padne, doplatí na to ledaskdo, a zdaleka ne jen obvinění z pedofilie.

  1. března 2019

 

Fenomén Jordan Peterson

Od mnoha lidí – přátel i nepřátel, dostávám často e-mailem odkazy na Youtube nebo na různá videa. Vesměs jde o politickou propagandu, někdy o témata náboženská. A přiznám se bez mučení, že se na ně z 95 % nedívám. Je toho mnoho a kdybych si měl prohlédnout všechny odkazy, nedělal bych nic jiného. Mnohem raději čtu, než se dívám na monitor. Připadá mi, že toho stihnu víc a ve větším klidu.

V posledních třech týdnech u mě nastala radikální proměna. Téměř každý večer se dívám na Youtube. Sleduji tam ovšem jediného člověka, kanadského psychologa Jordana Petersona. Objednal jsem si jeho knihu 12 pravidel pro život (V originále 12 Rules for Life), přestože podobné tituly mě zpravidla odrazují. Někde jsem četl, že se prodalo už přes dva miliony výtisků v angličtině. Kniha už vyšla slovensky – naši bratři nás opět v něčem předhonili. Kniha není jednoduchá na čtení a má kolem čtyř set stran. Jsem asi ve dvou třetinách a nedá mi to, chci se s Vámi podělit o své dojmy. Žasnu nad fenoménem Jordan Peterson.

Pokud vím, Peterson začal vzbuzovat širší pozornost, když prohlásil, že nebude respektovat v Kanadě nedávno přijatý zákon, že všichni musí respektovat, jakým zájmenem chtějí být oslovovány transgender osoby, tedy lidé, kteří si změnili své pohlaví. Petersonova námitka nesměřuje proti těmto lidem – říká, že nemá problém lidi oslovovat tak, jak oni sami chtějí. Jeho námitka zní: Vláda může zakazovat určité mluvení, nemůže ale určité vyjadřování přikazovat. A zdůrazňuje: Nesmí tak činit žádná vláda, ani pravicová, ani levicová, ani liberální, ani konzervativní.

Tento postoj vzbudil okamžitě rozruch a veliký odpor liberálů (váhám, zda nedat toto slovo do uvozovek, protože v poslední době se liberálové obracejí v pravý opak, čím původně byli, a stávají se největšími nepřáteli svobody slova). Na internetu lze dohledat řadu střetů mezi Petersonem a liberály; pro počátek doporučuji zadat do vyhledávače Google slova „Jordan Petersen Newman“ a dostanete se na interview s redaktorkou BBC paní Newmanovou; pak si jistě sami snadno najdete další rozhovory s tímto pozoruhodným mužem.

Jsem fascinován tím, jak Jordan Peterson reaguje na různé výtky a různá nařčení. Nepřistihl jsem ho, že by zesměšňoval nebo dehonestoval kohokoli ze svých oponentů. Chová se k nim velmi velkoryse a kde může, dá jim za pravdu, a dokonce je pochválí. S přehledem ale vyvrací tvrzení o tom, že rozdíly mezi muži a ženami jsou minimální a jsou důsledkem kulturních vlivů. Vysvětluje, proč se feministky mýlí a v čem je hnutí identit nebezpečné pro celou společnost.

Často je onálepkován jako extrémní pravičák. Na této věci se pokusím ilustrovat jeho postup a jeho argumentaci. Namítá následující: Ve společnosti se můžeme setkat s extrémní pravicí, s umírněnou pravicí, s pravým středem, s levým středem, s umírněnou levicí a s extrémní levicí. Pokud je někdo levičák, měl by se poctivě vyrovnávat s nejrůznějšími názory od středu po krajní pravici. Jakmile ale někoho onálepkujete jako krajního pravičáka, vylučujete ho ze „slušné společnosti“, nicméně pokud daný člověk extrémním pravičákem není, děláte nepoctivý krok, který vám umožňuje nevyrovnávat se s celým spektrem názorů všech těch, kdo jsou napravo od vás – třeba i s levým středem. Peterson označení za pravičáka odmítá a dosti přesvědčivě dokazuje, že pro společnost je důležité, aby měla pravici i levici. Pravice často stojí na straně autority a řádu, a to je správné. Nicméně s autoritou a řádem se to dá přehnat, autorita se mění v tyranii, a společnost pak přichází o svobodu a tvořivost. Proto je třeba levice, která hájí svobodu proti autoritě. Jenže pokud levice pravici totálně vygumuje, společnost upadá do chaosu. Má-li být člověk prospěšný, může být pravičák nebo levičák, ale musí si uvědomovat důležitost opačného pólu. Pokud druhou stranu vygumujeme, vyprodukujeme buď frankistické Španělsko nebo Madurovu Venezuelu (dodávám já).

Jordan Peterson se může jevit jako extrémní pravičák, protože v akademickém světě zcela převážila extrémní levice, která se odmítá poctivě vyrovnávat s pravicí a je pro ni pohodlnější Petersona onálepkovat. V jeho případě ale narazila na tvrdí oříšek. Peterson má své názory dobře promyšlené a zdůvodněné, a nejenže dokáže obhájit své názory, ale je schopen i přesvědčivě ukázat, kde se jeho oponenti mýlí. Řídí se ovšem svým poznáním: „Pokud vám někdo oponuje, můžete být v pokušení příliš zjednodušit jeho tvrzení, případně je parodovat nebo překroutit. Taková hra je ale kontraproduktivní a jejím účelem je poškodit toho, kdo vám oponuje, a neoprávněně vylepšit svůj status“ (str. 247). Něčemu takovému se Peterson pečlivě vyhýbá. Svým oponentům vždy pečlivě naslouchá a nikdy je neuráží.

Přiznám se, že nad Jordanem Petersonem každý večer znova žasnu.

  1. března 2019

 

Sexuální hříchy v církvi

I tento článek píšu svým způsobem na objednávku. Byl jsem požádán, abych se vyjádřil k tomu, co se nyní v církvi děje (nemohu pochopitelně napsat, „čím církev žije“, protože tím, co se děje, rozhodně nežije, spíše pomalu umírá). Mám na mysli sexuální zneužívání duchovními. Není to pro mě jednoduché, protože si nedokážu představit vnitřní svět pachatelů. A za svůj dlouhý život jsem nikdy nepřišel do přímého styku s nějakým duchovním (farářem, kazatelem, pastorem), který by se něčeho takového dopouštěl. Vím jen o několika málo případech v širším okolí, ale nikdy jsem s těmi lidmi nemluvil osobně.
Nemohu a nechci popírat, že se takové věci dějí. Jsou ale věci, které se mi na současné kampani tak nějak nezdají.
Nezdá se mi už to, že jde o kampaň. Otevírají se případy často desítky let staré. A píše se o tom často takovým zvláštním způsobem, takže vzniká dojem, že je toho nesmírně mnoho. Člověka nemůže nenapadnout otázka, proč až teď.
S problémem tohoto typu jsem se setkal pouze dvakrát, a to v poměrně zvláštní podobě. V obou případech jakoby z druhé strany. Ani v jednom případě nešlo o duchovního. V jednom případě šlo o pečovatele, v druhém případě o policistu. Oba případy ovšem pocházejí nikoli od nás, ale z Velké Británie. V prvním případě jsem onoho pečovatele nikdy neviděl. Byl to ale odběratel mých článků a požádal mě, abych se za něj modlil, protože byl obviněn z toho, že sexuálně zneužíval osobu, o kterou se jako pečovatel staral. I v tomto případě byl obviněn nikoli v době, kdy se to mělo dít, ale po několika letech (žalobu podali rodiče údajně zneužívané osoby). Ten pečovatel tím byl naprosto zdrcen, protože měl s osobou, o níž pečoval, dobrý a srdečný vztah, na kterém nikdy nebylo nic sexuálního. Modlil jsem se za něj, a nakonec vše dobře dopadlo (v žádném případě nechci tvrdit, že zrovna díky mým modlitbám). Nicméně i průběh celé kauzy byl pro onoho člověka dosti traumatický. Advokát mu totiž poradil, aby na všechno odpovídal jen „no comment“. Pro onoho pečovatele to bylo velice těžké – chtělo se mu křičet, že je to všechno sprostý výmysl. Nicméně protože zde stálo slovo proti slovu a nebyl žádný ani přímý, ani nepřímý důkaz, byl osvobozen. Naštěstí se mohl vrátit i do svého povolání po několika měsících, kdy byl „postaven mimo službu“.
Nyní k případu policisty. Ten policista byl křesťan a spolu s několika dalším členy svého sboru organizoval letní stanový tábor pro děti (nejen z křesťanských rodin). Na táboře byla asi dvanáctiletá dosti obézní černoška. Děti se jí smály a ona s pláčem utekla do svého stanu. Onen policista ji chtěl utěšit a sedl si vedle ní, vzal ji kolem ramen a něco jí říkal. Dlužno nezamlčet, že stan byl otevřený, takže kdokoli mohl vidět, co se ve stanu děje. Dívka se uklidnila. Nicméně po návratu z tábora její rodiče onoho policistu obvinili, že jejich dceru osahával. Ten policista měl velmi dobrou pověst jako ve sboru, tak i v policii. Přesto byl svým nadřízeným požádán, aby dal výpověď. Nadřízený mu sice řekl, že oněm rodičům nevěří ani trochu a ani v nejmenším si nemyslí, že by onen policista udělal něco nepatřičného, ale že policie si nemůže dovolit nějaký skandál, navíc nejen se sexuálním, ale i s rasovým podtextem, který by různí novináři a aktivisté téměř jistě vyvolali. A tak Británie přišla o jednoho kvalitního a mezi lidmi oblíbeného policistu.
Teď si k tomu připočtěte, jak si mnozí lidé rádi kopnou do církve, a jak často rozvádějící se ženy obviňují své životní partnery, že zneužívají jejich společné dítě (nedávno jsem slyšel, že soudcové jsou množstvím a razancí těchto případů naprosto znechuceni) a vyjde vám z toho, že bychom neměli podléhat duchu doby a k těmto zprávám bychom měli přistupovat s krajní opatrností.
Opět podotýkám: Nepopírám, že se takové věci dějí. Radím ale k tomu, abychom se chovali normálně. Pokud něco víme, nezametejme věci pod koberec a jednejme. Nicméně nevěřme každému, kdo přichází s nějakou srdceryvnou story, a hlavně neodsuzujme nikoho bez důkazů. Uprostřed této kampaně se prostě chovejme slušně. Tak, jak bychom se měli chovat za všech okolností.
Nyní trochu z jiného soudku. Sexuální hříchy v církvi mě skutečně trápí, ale je to hřích poněkud jiného druhu. Mám na mysli pornografii.
Psal jsem o tom článek někdy před dvěma lety a až po zveřejnění toho článku jsem zjistil, že tento problém je mnohem vážnější, než jsem se domníval. A pokud jde o duchovní, nemyslím si, že by měli rezignovat na svůj úřad na základě nějakého falešného obvinění ze sexuálního obtěžování, ale dospěl jsem k názoru, že by měli rezignovat, pokud už vzdali svůj boj se závislostí na pornografii. Protože pokud tento boj vzdali, mohou mít sice navenek zdání pobožnosti, ale ve skutečnosti zapírají její skutečnou moc (srov. 2Tm 3:5).
Pokud s pornografií zápasí, ale tento boj dosud nevzdali, měli by si najít zpovědníka či malou intenzivní skupinku, kde se budou modlit za vysvobození. A dát si termín, dokdy v tom boji zvítězí – nebo rezignují. Protože pokud nevybojujeme tento boj, jak chceme vybojovat boje jiné? Ano, církev se možná ještě ztenčí. Ale Gedeonova armáda se musela zmenšit z třiceti dvou tisíc na tři stovky, aby mohla zvítězit v Hospodinově boji.
Uvědomuji si, že musíme rozlišovat mezi lidmi, kteří přišli do církve v nedávné době a kteří jsou na pornografii dlouhodobě „zaháčkovaní“, a lidmi, kteří církev vedou. Nemůžeme brát na všechny stejný metr, ale všichni musíme směřovat ke svobodě od hříchu.
Dám jednu radu, která patrně hodně pomáhá mně: Dávám si velmi dobrý pozor, na co se dívám, na co chodím do kina nebo co si pouštím z televize nebo na YouTube. Úzkostlivě se vyhýbám filmům a klipům, v nichž se zobrazuje násilí nebo erotické scény. Myslím, že to je jeden z hlavních faktorů, který mi umožňuje zůstat v této věci svobodný.
A kuriózní poznámka na závěr: Od napsání osnovy tohoto článku do dnešního dne jsem měla na Facebooku denně nějakou „žádost o přátelství“, kde přímo na úvodní fotce byla nahá souložící žena (mužovi do tváře vidět nikdy nebylo). Nikdy dřív jsem takový obrázek nedostal. A skončilo to přesně v den, kdy jsem se rozhodl, že to uvedu v tomto článku.
Zkrátka někdy prožijeme něco, co nám připomene, že žijeme v duchovním boji. Ať chceme nebo nechceme.
Zvítězil Beránek, obětovaný od počátku světa.

9. března 2019

Písmo jako skládačka Lego

Před několika lety mi napsal jeden svědek Jehovův, že pokud dobře poznáme Písmo, pak nám všechno do sebe pěkně zapadá, jako skládačka Lego. Nebyl sám. Tento pohled na Písmo je poměrně běžný u řady evangelikálů a téměř stoprocentně jej zastávají křesťanští fundamentalisté. A tento pohled na Písmo je hojně rozšířen – a rozpracováván – u určitého druhu vykladačů Zjevení. Domnívám se, že právě při aplikaci na knihu Zjevení se tento přístup ukazuje jako naprosto nevhodný.
Nikterak nepochybuji o tom, že kdy Bůh chtěl, mohl by nám takové Písmo dát. Písmo, které by do sebe dokonale zapadalo, a kde hodiny trávené nad Písmem by se téměř automaticky zúročovaly jeho stále hlubším pochopením, a my bychom žasli: „Opravdu! Zapadá to do sebe jako kostičky Lega!“

Pokud se předem rozhodneme, že tomu tak bude, a že by tomu tak mělo být, a že si to tak Bůh přeje, budeme vytvářet konstrukce, které nám to budou potvrzovat. Takové naše rozhodnutí nám znemožní vidět spoustu jevů, které tento přístup problematizují, ba znemožňují.

Pokud by Bůh chtěl, aby všechno do sebe zapadalo, proč se postaral o to, abychom v Novém zákoně měli čtyři evangelia, která nelze harmonizovat zrovna snadno? Však to také mnoha lidem vadilo. Syrský písmák a apologeta Tatian vytvořil už ve 2. století spis Diatessaron, který se snaží se s problémem odlišnosti evangelií vyrovnat a vše sloučit do jediného spisu.

Proč to nejde? A proč bychom takto neměli postupovat?

Písmo je živé a mocné. A život je velmi pestrý. Boží stvoření pozoruhodným způsobem kombinuje nahodilost a řád. Když se podíváte na hvězdnou oblohu, žádná „souhvězdí“ tam nevidíte. Zdánlivě tam žádný řád není. Ten odhalíme, až když pozorujeme zdánlivý pohyb hvězdné oblohy. (Slovo „zdánlivý“ používám z toho důvodu, že tento pohyb je relativní. Pohybuje se naše planeta nebo vesmír, který pozorujeme?) V planetáriu vám mohou nasimulovat, jak bude vypadat hvězdná obloha třeba 1. ledna 2350. To proto, že v onom chaosu je i řád, dokonce řád velmi pevný.

Čtyři evangelia zachycují Ježíše. Každé trochu jinak. Vyvstává řada otázek. Chtěl Ježíš, aby lidé věděli, že je Mesiáš? Z Janova evangelia se zdá být jasné, že ano. Své mesiášství nijak neskrývá. Jinak je tomu v ostatních třech evangeliích. Tam lidem, včetně svých učedníků, přísně zapovídá, aby něco takového vůbec zmiňovali.

Podobných věcí bychom mohli zmínit víc. Nepřátelé křesťanství si libují v odhalování takových „rozporů“ a domnívají se, že tím zasazují křesťanství smrtelnou ránu. A někteří křesťané si myslí, že nejlepší obranou bude snažit se dokázat, že se všechno dá sladit a harmonizovat. Tento přístup ale nepovažuji za nejšťastnější. A hlavně ho nepovažuji za správný.

Je za ním snaha zmocnit se Písma. Tato snaha má stejný kořen jako snaha zmocnit se Božího jména. Osobně se domnívám, že když Mojžíš říká Hospodinu „Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“, pak od Izraelců neočekává otázku po znění toho jména, jak se na první pohled zdá. Očekává, že se budou ptát po jeho „magické zužitkovatelnosti“.

V oné době by žádný národ nemohl být národem, pokud by neznal jméno boha (nebo bohů) svých otců. Znát boží jméno znamená moci boha ovládat. Přivolat ho v okamžiku nouze. Když Hospodin zjevuje Mojžíšovi jméno JSEM, KTERÝŽ JSEM, pak tím říká: Mě nemůžete ovládat. Mě nemůžete přivolat. Ale až bude potřeba, já tam budu.

Mimochodem, to je důvod, proč svědkové Jehovovi trvají na tom, že se má říkat „Jehova“. Oni znají to správné jméno, a proto vládnou spásou. Znalost jména je podmínkou vyvolení. Přesněji řečeno: Znalost znění toho jména. Právě před takovým omylem Hospodin Mojžíše varoval, když mu říkal: JSEM, KTERÝŽ JSEM.

Písmo je nám podle Jana 20:31 dáno za tím účelem, abychom uvěřili, že Ježíš je Kristus, a „abychom věříce měli život v jeho jménu“. Ano, Jan mluví o svém evangeliu, ale jeho výpověď můžeme vztáhnout na celé Písmo. Písmo nám nebylo dáno, aby zodpovědělo na všechny otázky, které nás napadnou. A nebylo nám dáno ani proto, abychom ho „harmonizovali“ a zbavovali rozporů (myslím, že lépe než o rozporech je mluvit o vnitřním napětí.)

Písmo nám může kdykoli ožít. Mě drahá zesnulá Emilie Bláhová mluvila o „Božím slovu, oživeném Duchem svatým“. Kdyby mě nezasáhlo živé Boží slovo, nebyl bych uvěřil (a dnes bych nepsal tento článek).

Jakmile se ale rozhodneme, že v Písmu nesmí být ono vnitřní napětí, které je třeba mezi knihou Job a knihou Přísloví (kdybychom neměli v Písmu knihu Job, všichni bychom asi na základě knihy Přísloví zastávali teologii Jobových přátel), a že to vše do sebe musí zapadat jako kostičky Lega, začneme vytvářet systém. Přehlížíme věci, které do sebe nezapadají, a interpretujeme věci tak, aby do sebe zapadaly, nebo abychom si to alespoň mohli myslet. A pokud nevezmeme vážně Ježíšovo varování, abychom nevypočítávali konec světa, vytváříme různé „jízdní řady“ poslední doby a předháníme se v tom, komu to bude do sebe zapadat lépe. Snaha, aby to „klaplo“, tedy do sebe zapadalo jako kostičky Lega, je pak silnější než zamýšlení se nad tím, co dané biblické místo skutečně říká.

Uvedu příklad. Ve většině oněch „jízdních řádů konce světa“ figuruje postava Antikrista, která má dokonce ústřední místo. Jednotlivé „jízdní řády“ vysvětlují, kde se Antikrist objeví a co udělá. Někdy jsou v tom dokonce dost podrobné – např. že uzavře smlouvu s Izraelem, ale uprostřed sedmiletí tuto smlouvu zruší a bude proti Izraeli bojovat. Většinou se Antikrist ztotožňuje s jednou ze dvou šelem, o nichž se píše v knize Zjevení.

Když ale jdete do Písma, zjistíte, že toto slovo se vyskytuje v Písmu pouze čtyřikrát, a to třikrát v 1. listu Janově a jednou v jeho 2. listu. Ježíš o Antikristu nemluvil vůbec. Toto slovo se nevyskytuje ani v evangeliích, ale ani ve Zjevení!

Na prvním místě, kde na slovo „Antikrist“ v janovských spisech narážíme, se píše: „Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina“ (1J 2:18). Jan tedy ví, že jeho adresáti o Antikristovi „slyšeli“; z čehož ovšem nevyplývá, že o něm slyšeli od nějakých ortodoxních učitelů. V tomtéž verši ale Jan postavu Antikrista relativizuje a oslabuje tím, že se objevilo „mnoho antikristů“. Ve 4. kapitole se opět nepíše o nějaké konkrétní postavě, ale o antikristovském „duchu“ (1J 4:3), a konečně na posledním místě, v 2. Janově 7, se píše o tom, že antikrist je každý člověk, který nevyznává Krista přišlého v těle.

Teď si zkuste odmyslet vše, co jste o Antikristovi slyšeli od předkladatelů jízdních řádů, a zamyslete se nepředpojatě nad tím, co se z Písma o Antikristovi dovídáme.

Rozhodně nic nenasvědčuje tomu, že se jedná o nějakou významnou konkrétní postavu, hrající rozhodující úlohu. Možná Janovi adresáti něco takového slyšeli (s jistotou to ovšem tvrdit nelze), ale v takovém případě to Jan relativizuje a za antikrista považuje ne Šelmu ze Zjevení nebo Góga z proroctví Ezechielova, ale každého člověka, který nevyznává Krista přišlého v těle. To má ovšem obrovský význam. Už v dobách apoštolských byli lidé, kteří tvrdili, že sice v Krista věří, ale jen v „duchovního Krista“, který nás přišel z těla vysvobodit. A tento blud se vyskytoval ve všech dějinných epochách včetně naší. I dnes můžete narazit na lidi, kteří říkají, že v Krista věří, ale nevěří třeba v reálné vzkříšení nebo v to, že Ježíš křísil mrtvé. To jsou ochotni chápat pouze symbolicky.

Pokud odmítnete tohoto „Antikrista“ (či přesněji řečeno, tyto „antikristy“, protože je jich mnoho) ztotožnit s klíčovou postavou knihy Zjevení nebo s „Bezzákonným“ z 2Te 2:8, tak se většina dnes předkládaných „jízdních řádů“ sesype jako domeček z karet. Zkrátka to do sebe přestane zapadat jako Lego. Nicméně pokud čtete Písmo nepředpojatě, tak vidíte, že k tomuto ztotožnění není žádný v Písmu daný důvod. A v podstatě nás takové ztotožnění vede k tomu, že místa, v nichž se o antikristu mluví, nebereme vážně, respektive nebereme vážně to, co doopravdy říkají, a pouze je využíváme pro své účely.

Proč ale toto „ztotožňování“ v církvi tak zdomácnělo? Protože touha, aby vše do sebe zapadalo jako Lego, je velice silná. Jenže Ježíš není „duchovní bytost“ a Bible není soustava principů a pouček. Ježíš přišel v těle, jako člověk z masa a kostí. Ano, sám Bůh na sebe vzal lidské tělo – na pohoršení pro řecké filosofy Ježíšovy současnosti i různé učitele New Age současnosti naší.

Zkus tedy číst Písmo nepředpojatě – ne jako knihu, v níž do sebe „všechno zapadá jako Lego“, ale jako příběh o vztahu Boha a člověka, milostný příběh o záchraně beznadějně ztracených. Pak budeš mít naději, že ti Písmo ožije a ty v něm nalezneš život.

  1. března 2019

 

 

 

O křesťanství v Americe (Aleš Drápal)

Úzká sonda do života amerických luteránů, a něco k tomu
“Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všechno veliký” (Vlasta Burian, 1934)
Amerika, myšleno Spojené Státy, je fakt veliká. Znám lidi, kteří v ní bydleli dvacet, čtyřicet let, a
pokorně přiznávají, že ji neznají. Ani já ji neznám. Ale pozoruji změny. Změny tak výrazné, že se mi
ani nechce o nich psát. Mám dojem, že ti, u kterých bych si přál, aby pochopili, čemu otevírají cestu,
mě stejně slyšet chtít nebudou, a ti, kteří v mých slovech uslyší potvrzení svých názorů, si z nich
vezmou jen to, co jim konvenuje.
Nechci se vystavovat nálepkování, že píšu z takové nebo onaké pozice. A přitom cítím, že mám
vydávat svědectví o tom, co jsem zažil a viděl. A tak nenabízím žádný zobecňující soud, ale pouze jen
vzpomínku na jeden večer strávený na počátku prosince roku 2018 s luteránským pastorem a jeho
manželkou.
Pastorův kostel je z těch, které připadají v úvahu, nejblíže. Nechodíme tam pravidelně, neboť srdce mé
ženy zahořelo pro jiné společenství. Ale chodíme tam dost často na to, abychom si všimli, že je to
dobrý farář, dobrý kazatel, dobrý manžel a dobrý otec. Zaujalo mě, jak se jeho kázání podobají
kázáním, která si pamatuji z dob svého mládí. Biblicky fundovaná a současně věroučně ortodoxní.
Zaujalo mě také, že má německé příjmení se slovanskou koncovku. Myslel jsem si, že předkové byli
třeba z Meklenburska, ale když jednou při kázání zmínil, že je z katolické rodiny, tak jsem si tipnul
Čechy. A byla to správně. Předci po otcovské linii přišli v druhé polovině 19. století z Plzeňska.
Američtí luteráni jsou většinou potomci německých přistěhovalců. Luteráni Missourského Synodu (o ty
zde jde) jsou organizováni zeměpisně do distriktů. Samostatným je Slovak District.
Co mi na amerických luteránských kostelech vadí, je přítomnost americké vlajky. Připadá mi to jako
nepatřičný projev velmocenské pýchy. Jenomže ono je to úplně jinak!
Už dříve jsem věděl, že jedním z důsledků první světové války bylo, že američtí Němci odložili
němčinu a začali používat angličtinu i v soukromém a církevním životě. Nevěděl jsem ale, že to
částečně byla reakce na podezřívavost úřadů. Stávalo se prý, že luteránský farář byl po bohoslužbách
zadržen policií a setrval ve vazbě, dokud nenašli spolehlivého překladatele, který by kázání přeložil a
potvrdil, že pan farář neříkal v kázání nic pobuřujícího.
Jak s tím souvisí ta vlajka? Inu, byla včleněna do svátostného prostoru jako znamení loajality.
Zdejší pastor si ovšem z těch německých kořenů dělá spíše legraci. Němčina se do bohoslužeb dostane
jednou jedinkrát za rok, a to když se na vánoce zpívá první sloka Tiché svaté noci v němčině. Pan farář
to uvedl slovy “Jak my luteráni víme, andělé zpívají německy.”
Když jsme si povídali, jak se k tomu farářování dostal, tak vykládal, že původně chtěl studovat historii.
A že má z historie bakaláře. To mě potěšilo – z jeho kázání jsem již dříve dovodil, že je zaujat dějinami.
Na rozdíl od vlajky jsem se nemýlil.
Důvod, proč neusiloval o akademickou dráhu historika, mně ovšem vzal dech. Říkal, že nějaký
profesor, který ho měl rád, si ho vzal stranou a vyložil mu, že jako muž a běloch by neměl šanci získat
místo. Odhaduji, že šlo o konec osmdesátých let. Společenské vědy holt bývají napřed.
Později jsme se v řeči dostali k tomu, že si přeci jen trochu vyučování historie užil. Když byl na svém
druhém působišti, někde v polích jižního Illinois, tak ho uprosila místní střední škola, aby tam
vyučoval. Neb řádně aprobovaného učitele historie neměli. Pan farář se svěřil, jak byl překvapen
protikřesťanským duchem předepsané učebnice. Když jsem se ho ptal na nějaký příklad, tak uvedl, že
když v učebnici byla řeč o otrokářství, tak se to vysvětlovalo tím, že otrokáři byli křesťané.
Je těžké v USA pobývat na akademické půdě a nezaznamenat odstup vůči křesťanství, který tam
panuje. Každý den, když jdu do své kanceláře, tak míjím dvoje dveře, kam si lektoři za nimi sídlící
vyvěsili plakátek, kde na první řádce stojí „Students of color welcome here“ a na druhé „Moslem and
all Non-Christian students welcome here“.
Není jednoduché tomu porozumět. Jedna naše židovská přítelkyně nám vyprávěla, jak po druhé světové
válce ve škole v době vánoc byl “Christian Program” a všichni zpívali písničky o Ježíši Spasiteli. Ona
to řešila tím, že jenom otvírala pusu. Od této necitlivosti se americká společnost přehoupla do pozice,
kdy jakékoliv projevy křesťanství ve státních školách jsou tvrdě potírány. Někdy to jde do extrémů.
Třeba jedna paní ředitelka brojila proti populárnímu vánočnímu cukrátku, které je ve tvaru písmena J
(možná původně náznak Mikulášovy berly), a je bílo-červeně žíhané. Zdůvodnění: červená prý
odkazuje na krev Ježíše Krista bílá na vzkříšení. Proto do veřejných škol podle názoru paní ředitelky
takové cukrátko nepatří.
Když jsem se pana faráře ptal na zdroje tohoto obrovského posunu, tak byl schopen jmenovat dva.
Prvním je vietnamská válka. Pro mnohé její odpůrce bylo doktorandské studium způsob, jak se jí
vyhnout. Zjednodušeně řečeno, někdejší odpůrci se stali tvůrci kodexu politické korektnosti, který z
akademického prostředí postupně probublal do společnosti jako takové. Druhý důvod vidí v
jedenáctém září. Pro mnohé se stal útok islamistů na Twin Towers důkazem, že každé náboženství je
špatné.
Když jsem špitl, zda na té nechuti vůči křesťanství se nepodílela i agresivní prezentace “křesťanských
hodnot” v době Reaganovy vlády, tak se mnou, k mému překvapení, živě souhlasil. Nevědomky jsem
narazil na denominační nesoulad. Luteráni se neztotožnili, a ani ztotožnit nemohou, s historickou
tendencí amerických evangelikálů připodobňovat Ameriku Novému Jeruzalému. Reagan mluvíval o
Americe jako o městu “na hoře zářícím”. Luteráni proti tomu staví svoji klasickou představu dvojího
občanství – jako člověk zakořeněný v historii Střední Evropy bych si i zde přál trochu více kritického
odstupu.
Nicméně vnější tlak svádí evangelikály a luterány dohromady. V celém anglosaském světě jsou luteráni
známí svým školstvím. Jejich střední školy jsou obecně vnímány jako kvalitnější než státní. Pan farář
říkal, že na luteránských školách studuje stále více evangelikálů. V USA se tomu neříká církevní školy,
ale “charter schools”. Platí se na nich školné. Řekněme až deset tisíc dolarů ročně. Což je hodně, ale ne
mimo možnosti středostavovské rodiny. Růst zájmu o tyto školy v posledních desetiletích je přímo
úměrný změně hodnotového systému, který se prosadil na školách státních. Mnohým vadí, že nestátní
školy vůbec existují. Podle jejich názoru už samotná existence “charter schools” je proti principu
oddělení církve a státu. Podle pana faráře to je i názor Hillary Clintonové.
Tolik pan farář. Věci, které říkal, pro mě nebyly tak překvapivé jako to, co říkala jeho manželka, která
je zdravotní sestrou. Vlastně poprvé jsem od někoho slyšel, jak se nechuť vůči křesťanství v USA stala
v některých oblastech všeobecně sdílenou. Je třeba zdůraznit, že to opravdu je lokálně podmíněné, že
třeba i v rámci jedné městské aglomerace jsou čtvrti, které se názorově a hodnotově výrazně liší. Ono
to souvisí s velkou mocí, kterou lokální orgány mají. Rozhodují o všem možném, od minimální
předepsané délky řetězu pro psa až po stanovení místní drogové politiky. To by bylo ale jiné vyprávění.
Z vyprávění paní farářové vyberu dva příběhy. První se týká její zkušenosti z nemocnice. Pacientka se
jí ptá: “Sestro, co budete dělat v neděli?” Paní farářová: “Půjdu do kostela.” Přítomný lékař: “Víte,
že za tohle bych Vás mohl propustit?” Paní farářová: “Ano, vím.”
Budiž řečeno, že ji nepropustili. Ona je zřejmě ve svém oboru dost dobrá. Chtěli po ní, aby své
zkušenosti uplatnila v ústředí. Slíbila, že to na rok zkusí. Po roce se ovšem rozhodla vrátit na sál. Když
byla zaměstnána na ústředí, tak zjistila, že pracuje ve skupině asi dvaceti lidí, z nichž část je
protikřesťansky zaměřena. Nadávání na křesťany zřejmě bylo součástí každodenních rozhovorů.
Říkala, že křesťané tam byli tři a že vlastně na to nebyla připravená, že se budou tak lišit. Když jsem se
ptal čím, tak potichu, a tak trochu stydlivě, řekla “No třeba tím, že nelžou.” Pro úplnost budiž dodáno,
že mezi zaměstnanci byl i jeden gay, který měl křesťanskou výchovu, ale s křesťanstvím se rozešel. A
ten je prý velmi bránil, vysvětloval ostatním, že to opravdu nejsou pokrytci.
A to je konec vyprávění o panu faráři a paní farářové. Je to jen střípek z mozaiky kulturní revoluce,
která v USA probíhá. Je tady hodně jiná atmosféra než v České republice. Je pravda, že lze vidět
podobné štěpení společnosti jako u nás. Ale ta míra dobré vůle, touhy po dialogu, a ochoty věnovat
svůj čas druhým, je někde úplně jinde. Křesťany najdete na obou stranách. A obě strany nějak přispěly
k diskreditaci křesťanství jakožto spirituálního základu americké společnosti. To už se nevrátí. To je
minulost. Budoucnost je před námi.

Aleš Drápal

(psáno pro Bránu, časopis branického sboru ČCE.

Pozitivní pohled

Když vyjdu na ulici, potkávám lidi s úžasným potenciálem. Jsem si tím naprosto jist. A to i přesto, že mnozí z nich svůj potenciál nijak nenaplňují a často o něm zřejmě ani nevědí. A to i přesto, že sami tento potenciál v jiných nevidí nebo jim ho dokonce upírají.
Pokud se jako křesťané věnujeme přímluvné modlitbě, máme příležitost si tento potenciál v druhých lidech uvědomit. Můžeme pak prosit, aby ho daný člověk co nejvíce naplnil. Přímluvná modlitba nám rovněž pomáhá druhému porozumět. (Neznamená to ale, že máme druhého omlouvat. Jistý francouzský filosof kdysi řekl: Tout comprendre, c’est tout pardonner. Vše pochopit znamená vše odpustit. To je ovšem omyl.)
Hodně jsem přemýšlel o tom, proč byl Ježíš tak oblíben mezi hříšníky. Možná by to sami nedokázali vyjádřit slovy. Domnívám se, že v nich viděl je-jich potenciál, který jsem zmínil na počátku. Věřil jim mnohem více, než oni věřili sami sobě. Právě to je ale pozvedalo. Cítili, že jimi nepohrdá, a v jeho blízkosti pociťovali svou hodnotu. Krásně je to vyjádřeno na počátku Hugových Bídníků, kde Jean Valjean žasne, že dignský biskup-lidumil mu říká „pane“.
Uvěřit v Ježíše neznamená začít si myslet, že jsem dobrý a chytrý a sympatický. Uvěřit v Ježíše ale znamená uvěřit, že on věří ve mě. V jeho blízkosti si více než kdekoli jinde uvědomujeme, co všechno jsme pokazili. Nicméně v jeho blízkosti rovněž pociťujeme, že přesto máme hodnotu, a že Ježíš nám umožňuje nově začít.
Jsem rád, že do našeho sboru chodí bezdomovci. I když se přiznám, že někdy z nich mám trochu strach. S lítostí si uvědomuji, jak málo jim dokážeme pomoci. Ale přesto jsem rád. Doufám, že mezi námi mohou nějak pocítit, že mají pro Boha hodnotu. A to bych si přál sám pro sebe: Aby se lidé v mé přítomnosti cítili pozvednuti, nikoli sraženi. Jsem si jist, že víte, o čem mluvím. Možná jste v životě udělali spíše opačnou zkušenost: V přítomnosti některých lidí se cítíme malí, hloupí, nedostateční… A jsou lidé, kteří druhým rádi dávají najevo, že jsou malí a hloupí. Nakrátko jim to poskytuje pocit nadřazenosti – pocit, že na rozdíl od těch druhých nejsou úplní „lúzři“, jak se dneska říká.
Ještě jednou to zopakuji: Chci, aby si lidé v mé blízkosti více vážili sami sebe. Toužím po tom, aby se v nich probouzelo to dobré, nikoli to špatné.
Hříšní lidé se v Ježíšově blízkosti cítili volně. Nebylo to přitom tím, že by jim říkal, že je s nimi vlastně všechno v pořádku. Na rozdíl od klasického marxismu či současného neomarxismu jim neříkal, že se musí změnit společnost, nikoli oni. Neříkal jim, že mají právo nenávidět, když jim někdo činí příkoří. A nezatajoval jim, proč dostávají novou šanci. Přinejmenším svým učedníkům vysvětloval, že možnost nového začátku je otevřena, protože on sám podstoupí potupný konec, když jako Beránek Boží sejme na kříži hřích celého světa. Ano, potenciál, který je v nás, není něčím, čím bychom se mohli chlubit. Všechny podstatné věci – ať už jde o naše obdarování, o život sám, o odpuštění, o naději – dostáváme darem. A buď je přijmeme jako dar, nebo je nepřijmeme vůbec.
Prozradím vám tajemství (doufám, že mě za to nezavřou): Nejsou žádná „vrozená lidská práva“. Máme hodnotu ne proto, že jsme sami od sebe dobří. Máme hodnotu, protože za nás zemřel Boží Syn. Proto má každý z nás – muž či žena, starý či mladý, malý či veliký – hodnotu Božího Syna.
Proto, až opět vyjdu na ulici, uvidím v lidech obrovský potenciál. Bůh je stvořil, a Ježíš je miluje. Jak bych jimi mohl pohrdat?

21. února 2019