Subjektivní pohled na homosexualitu

Dlouho jsem přemýšlel, jak tento článek nazvat, abych popudil co nejméně lidí. Jde totiž stále o téma výbušné, v poslední době zejména mezi křesťany. Na této otázce se štěpí celé velké denominace – baptisté, metodisté, anglikáni…

Trochu se vymluvím i na to, že tento článek píšu na výslovnou žádost některých čtenářů. Ale když už jsem se do toho pustil, jsem ochoten se v dalších článcích vyrovnávat s případnými námitkami, dotazy a poznámkami. Trochu mě ovšem mrzí, že když jsem před lety publikoval knihu Vztahy – sex – rodina, neměla takový úspěch, v jaký jsem doufal. Bylo za ní totiž spousta práce. Například jsem několik měsíců studoval různé teorie, odkud se homosexualita bere. I další části této knihy mě stály hodně úsilí. Teď už je kniha téměř rozebraná, čas od času na ni přesto ještě narazit lze.

Nuže, k věci: Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Máme tedy dvě pohlaví – mužské a ženské. Různá další pohlaví jsou lidský výmysl. Pohlaví není něco, co si člověk může vybrat. Je mu dáno. Může ho přijmout jako dar, nebo ho může odmítnout. O tom, zda je někdo muž nebo žena, rozhodují chromozomy.

Jsou určité hraniční případy, kdy se člověk rodí jak s mužskými, tak ženskými orgány či s jejich částmi. Četl jsem někde, že se jedná o jeden ze zhruba sedmi set narozených, koho se to týká. Bůh má tyto lidi jistě stejně rád, jako každého z nás, a možná ještě radši, protože takový člověk to nemá lehké, a handicapovaní mají u Boha vždycky jakýsi náskok.

Pokud jde o homosexualitu, rozlišujme homosexuální sklony a homosexuální jednání. Za homosexuální sklony člověk nemůže a ony samy mohou být určitým břemenem, nejsou však hříchem. Homosexuální jednání je hříšné.

Bible homosexuální jednání zapovídá. Komu? Božímu lidu. Bible ví o homosexualitě, něco o ní říká, ale zdaleka ne tolik, jak bychom si přáli.

Nepochybuji o tom, že homosexuálním lidem se žije těžko, zejména pokud žijí v nelaskavém a nepřátelském prostředí. Proto jsem pevně přesvědčen, že jim jejich život nemáme žádným způsobem ztrpčovat, natož je popravovat, jak se děje kupříkladu v Íránu.

Věřím, že člověk se může z homosexuality vymanit, byť je to v reálném životě relativně řídké. Nicméně možné to je.

Pokud křesťan není z homosexuality vysvobozen, čeká ho život v celibátu.

Není to tvrdé? Je. Stejně tvrdé je pro muže žít v manželství se ženou, která odmítá sex. Stejně tvrdé je pro ženu žít v manželství s mužem, který jí vůbec nepomůže s výchovou dětí, ba dokonce ji ještě podrývá.

Pokud ti jde o život ve slasti, pak je křesťanství špatnou volbou. Bůh nás učí trpělivosti, zdrženlivosti, pokoře a milování nepřátel.

Sex je nádherný Boží vynález a jeden z nejkrásnějších Božích darů. Má však své místo pouze v manželství. Celibát je tvrdý.

Proto si mnozí lidé přizpůsobují Písmo svým myšlenkám a touhám. A buď ho přizpůsobí světonázoru, který nás obklopuje, nebo budou hledat Boha.

Bůh nám dá sílu k čistému životu. Pokud hledáme Boží slávu, můžeme najít i motivaci k životu podle Božího Slova. Víme také, že tento život není vše. Věřím tomu, že v budoucím věku budou naplněny veškeré naše touhy. Spadne z nás všechno napětí. A těžké chvíle zde v tomto věku nás mohou vehnat do Boží náruče.

Žijeme v době, kdy je dovoleno téměř vše. Pokud si někdo zvolí homosexuální životní styl, tak mu v něm nikdo nebude bránit. A to je, myslím, dobře. To ovšem neznamená, že by homosexuální jednání přestalo být hříchem, když přestalo být kriminalizováno. Podobně manželská nevěra rovněž je hříchem, přestože není kriminalizována (alespoň v naší civilizaci ne; v muslimském světě je to jinak).

K této problematice vyšla u nás celá řada výborných knih. Hovory o homosexualitě a Coming Out v rodině od Joe Dallase, Krize mužství nebo Rozbitý obraz od Leanne Payne, abych uvedl alespoň některé.

V tomto článku je nadhozeno několik myšlenek. Nekamenujte mě, prosím, za to, co v článku není. Na smysluplně formulované otázky se pokusím dát smysluplné odpovědi. (Nevím ovšem všechno.)

  1. února 2023

Náš svatý boj

Když před třemi týdny vyšel můj článek „Putinův svatý boj“, pozastavili se někteří glosátoři u slov „já také věřím, že existuje svatá válka. Svatou válku lze ale vést jen svatými prostředky…“ Někteří napsali, že křesťané žádnou svatou válku nevedou a vést nemají.

Za poprask kolem této věty si do jisté míry mohu sám. Nijak jsem nenaznačil, co tou „svatou válkou“ míním, a mnozí zřejmě usoudili, že se jedná o nějakou klasickou válku, vedenou pouze všeobecně uznávanými prostředky.

O tom, že máme vést svatý boj, nemám sebemenší pochybnost. Apoštol Pavel píše do Efesu, že „naše bojování není proti tělu a krvi (tj. proti lidem), ale proti duchovním mocnostem“ (viz Ef 6,12). Je to tedy naše bojování, náš boj, a ne že ne. V listu Efeským ovšem Pavel rozvíjí myšlenku, jak se máme na tento boj připravit, nikoli, jak ho máme vést. Komentátoři právem upozorňují, že výzbroj, kterou Pavel popisuje (Ef 6,13-17), obsahuje samé obranné prvky, až na jeden: na „meč Ducha, jímž je Boží slovo“. Chceme-li z Písma vyčíst, jak máme tento boj vést, musíme se obrátit jinam, konkrétně do 2. Korintským 10,4-5: „Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista…“

Opěr zde vidíme: je to náš boj. Ale ten nelze vést, natož vyhrát, tělesnými zbraněmi. Tělesné zbraně totiž „nemají sílu“ bořit opevnění.

Abychom mohli tento boj vést, musíme Boha znát. Kdybychom ho neznali, jak bychom mohli rozpoznat ono „rozumováni“ a „každou povýšenost“?

Chápu, že výraz „já znám Boha“ může být velmi problematický. Může to být zcela arogantní tvrzení. A každý křesťan si rovněž musí být vědom, že „nyní poznáváme částečně“ (1Ko 13,12). Naše situace rozhodně není jednoduchá: Jakmile se obrátíme ke Kristu, ocitáme se ve válce, ať chceme nebo nechceme. Tu válku jsme si nezvolili, nicméně ona je zcela reálná.

V citovaných verších z 2. Korintským jsou zmíněna „opevnění“, „rozumování“ a „povýšenost“. Rozumí se samo sebou, že tato opevnění, rozumování a povýšenost se týkají i nás, a že první bitevní pole, kde se musíme utkat se silami nepřítele, je naše vlastní nitro. A pokud budeme tento boj vést vítězně, ozdobíme se pokorou.

Co jsou ona „opevnění“? Kupříkladu dnes si většina lidí u nás myslí, že v křesťanství jde o to, „jak máme být hodní“, a pokud budeme hodní, půjdeme „do nebe“. To je určitá myšlenková „pevnost“, která se staví proti poznání Boha, protože nenechává žádné místo pro Ježíše Krista. Nebo možná jen to, že byl hodnější než ostatní. Pod nebem ale není žádné jiné jméno, skrze které bychom mohli být zachráněni (viz Sk 4,12).

Jinou takovou pevností je rozšířená představa, že všechny (náboženské) cesty nakonec vedou ke stejnému cíli. Tato pevnost je velice silná. Pokud toto mínění nesdílíte, jste okamžitě onálepkováni jako netolerantní člověk. Byť jste sebehodnější.

Rozumějte mi dobře: Nemyslím si, že je rozumné, chceme-li někomu zvěstovat evangelium, začít od jedinečnosti křesťanství. To vás lidé okamžitě přestanou poslouchat. Na druhé straně ale jsem-li výslovně dotázán, tak dám výslovnou odpověď a nijak se nevykrucuji. Možná se se mnou někteří lidé přestanou bavit, ale já kvůli tomu nebudu ředit zvěst, kterou mám šířit.

Takto bych mohl dlouho pokračovat. A patrně se k těmto otázkám v některém z další článků vrátím. Zde bych chtěl ještě připomenout důležitou věc: Je třeba, abychom dobře ovládali zmíněný „meč Ducha“. Jedním z hlavních důvodů současné slabosti křesťanstva je chabá znalost Písma, případně jeho všelijaké ředění a překrucování. Mnohé zřejmě plete Boží nepřítel, která přichází k lidem jako kdysi k Evě se sugestivní otázkou „opravdu řekl Bůh?“ (viz Gn 3,1). Ano, v Písmu jsou obtížná místa, a činíme dobře, snažíme-li je vysvětlovat. Mnozí ovšem podléhají pokušení si Písmo upravovat.

Jednou z myšlenkových „pevností“ je i přesvědčení, že k dosažení spravedlnosti se dá i válkou, a že nějaký národ má hrát spasitelskou roli – ať už je to národ německý, ruský, korejský nebo americký. Na to jsem se snažil svým článkem upozornit.

  1. ledna 2023

 

 

Nevyslyšené modlitby

V 1. Petrově listu čteme: „Stejně muži: žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku“ (3,7). Vyložím to hned naostro: Pokud muž neprokazuje ženě úctu, Bůh jeho modlitbám říká „ne“. A to i v případě, že muž v modlitbě prosí za správnou věc.

Toto je jen jeden případ, kdy Bůh k našim modlitbám říká „ne“. Možná ještě důležitější je, abychom vzali vážně Jakubova slova, že jeden a tentýž pramen nemůže dávat vodu jak sladkou, tak hořkou (3,10-11).

Pán Ježíš nabídl Samařance živou vodu a slíbil jí, že kdo by se napil vody, kterou mu on dá, nebude už nikdy žíznit (Jan 4,13-14).

Možná ale víme z vlastní zkušenosti, že jsme přijali spásu v Ježíši Kristu, činili jsme pokání… a přece opět žízníme! A pokud to není naše osobní zkušenost (čemu bych se dost divil), vidíme to na lidech, s nimiž se v církvi setkáváme.

Čím to je? Byl to tuším Watchman Nee, který říkal, že pokud pijeme střídavě z Krista a z tohoto světa, budeme mít – nevyhnutelně – opět žízeň. Jinými slovy, nemůžeme pít současně vodu hořkou i sladkou. Když vidím zatrpklého křesťana, tuším, že se napil vody tohoto světa.

Atmosféra v naší zemi – a dá se bez nadsázky říci, že na celém světě – houstne. Narůstá napětí v mezilidských vztazích, a toto napětí se v krajních případech projeví otevřenou válkou.

My jsme povoláni, abychom oslavovali Boha. Jistě, není to jediný náš úkol, ale rozhodně je jedním z nejdůležitějších. A snad je možné dokonce říci, že čím je atmosféra napjatější, tím je oslavování Boha důležitější. Vždyť k tomu jsme byli stvořeni. Jednou z forem – jistě ne jedinou – je budování Davidových stánků. Tam, kde se množí reptání a sváry, jsou chvály jedním ze způsobů, jakým sabotujeme vládu knížete tohoto světa.

Leč mějme se na pozoru! Podobně jako Bůh někdy našim modlitbám řekne ne, může odmítnout i naše chvály. Učiní tak tehdy, pokud my své chvály „neutralizujeme“. A jak se to děje? Třeba skrze pomluvy nebo neoprávněnou kritiku. Nebo skrze tvrdou a nelaskavou řeč. Tentýž pramen nemůže současně vydávat vodu hořkou i sladkou. Nemůžeme jedněmi ústy dobrořečit a zlořečit. Chválit Boha a zlořečit člověku (srov. Jk 3,9).

Nechci, aby tato má slova byla špatně pochopena. Někdo by jim mohl rozumět tak, že se stavím proti jakékoliv – a tedy i proti oprávněné – kritice. Nikoli – bez napomínání církev chřadne. Jde ale o to, co máme v srdci, protože „z hojnosti srdce ústa mluví“ (viz Mt 12,34). A Jakub varuje, že pokud máme v srdci hořkou závist a svárlivost, z principu neřekneme nic moudrého (srov. Jk 3,14-17). Bohu záleží především na našem srdci, a chce, abychom dali nejprve do pořádku je. Sem míří i Ježíšovo slovo o třísce a trámu v oku.

Teď bude následovat „politická odbočka“.

V lidské společnosti existuje něco, čemu se říká slušnost a konvence. Já například začínám dopisy často slovy „vážený pane“ nebo „milý pane“. Není to pokrytecké? Někdo se dopouští nějaké nízkosti, a já ho oslovím Vážený pane? Jistě, je to slušné a je to konvenční. Ale myslím to vážně?

Přemýšlím o tom. Nechci to psát mechanicky. Nicméně v posledu mám dobrý důvod si každého vážit – i toho, kdo mě znevažuje. Protože každý člověk má hodnotu Božího Syna, který zemřel za jeho i za mé hříchy. Napíšu-li slova „vážený pane“, uvědomím si, co dělám, a to mi pak brání psát ošklivě. Podobně je to se slovy „milý“ nebo „milá“. Ano, ta sestra možná není milá, ale Bůh ji má stejně rád. Ke mně se možná mile nechová, ale Bůh má pro ni dobrý plán, a v tom je, aby se milou stala.

Vzpomínám si, že když se Petr Pithart kdysi dávno stal předsedou české vlády, ve svém prvním projevu poděkoval vládě předchozí. Vzpomínám si na jeho slova, že jeho vláda se „snažila“. (Řekl i jiné a lepší věci, ale toto slovo mi utkvělo v paměti.) V Americe bývalo dobrým zvykem, že stávající prezident nově zvolenému prezidentovi pogratuloval a nově zvolený svému předchůdci poděkoval a vyzdvihl ty věci, které se mu povedly. Říká se tomu politická kultura, ale můžeme to nazvat i obyčejnou slušností.

Někdo by mohl namítat, že v oněch „rituálech slušnosti“ může být notná dávka pokrytectví. (Údajným pokrytectvím se dá znevážit leccos, dokonce i manželská věrnost.) Ve skutečnosti tato lidská slušnost umožňuje, aby mohl být navázán rozhovor – nebo aby rozhovor již navázaný mohl pokračovat. To, jestli je člověk sprostý nebo vstřícný, pochopitelně nic nevypovídá o jeho odborné způsobilosti. Pokud je sprostý a k tomu neschopný, nedá se nic dělat. Pokud je vstřícný a neschopný, možná v odborné debatě ztratíme nějaký čas, ale alespoň jsme poznali, že je neschopný a můžeme se lidsky a slušně rozejít. Pokud je vstřícný a schopný, bude náš rozhovor s ním užitečný a obohacující, a to i tehdy, když zjistíme, že se odborně neshodneme Angličané někdy končí rozhovor slovy „we agree to differ“ („shodli jsme se, že se neshodneme“). Je ale smutné, když je někdo schopný a přitom sprostý – vzhledem k tomu, že řadu lidí pozuráží, znemožní spolupráci; někdy na problémech, které vyžadují rychlé řešení.

Chceme-li být požehnáním pro druhé, buďme slušní. Všechny problémy světa tím samozřejmě nevyřešíme, některé ale možná ano.

Nehledě na to, že Pánu Bohu se vůbec nelíbí, když jednáme arogantně a tváříme se, jako že jsme spolkli všechnu moudrost. Bůh vyslýchá modlitby pokorných.

  1. ledna 2023

 

 

Když je víra zakázána

Toto je název knihy, kterou vydalo nakladatelství Stefanos, jež spolupracuje s organizací Hlas mučedníků. Její podtitul zní „40 dní v první linii s pronásledovanými křesťany“. Jejím autorem je Todd Nettleton, jehož úkolem či životním posláním je zachycovat osudy pronásledovaných křesťanů v nejrůznějších částech světa. Jak naznačuje podtitul, jde o čtyřicet příběhů z nejrůznějších částí světa – ze zemí velice chudých, jako je třeba Jižní Súdán nebo Eritrea, ale i ze zemí rozvinutých, jako je třeba Turecko nebo Čína. Situace se v těchto zemích značně liší a liší se i míra nebezpečí, jemuž jsou křesťané v těchto zemích vystaveni.

Je to kniha velmi dojemná, protože svědčí o lásce. Především o lásce ke Kristu. Je to láska ke Spasiteli, která dává pronásledovaným sílu, když dojde na mučení. Ano, je to kniha dojemná, ale není pro slabé nátury.

Jelikož jsem měl výsadu tuto knihu překládat, musím vyznat, že máloco povzbuzovalo mou víru tolik, jako svědectví o těch, kteří dokázali nejen pro Krista trpět, ale i odpustit svým mučitelům. Todd Nettleton, který tuto knihu různých příběhů sestavil, ovšem nezamlčuje, že ne všichni dokázali odpustit. Je to kniha celkově velmi povzbudivá, ale realistická. To jí dodává na věrohodnosti.

Přeložit takovou knihu mi trvá dva až čtyři měsíce. Během této doby jsem žil „normální život“, k němuž patří psaní článků, při nichž mi jde o to, aby oslovovaly jak křesťany, tak nekřesťany. Články – jistě nejen ty mé – často vyvolávají polemiku. Současně jsem rovněž členem křesťanského společenství, a jak asi dobře víte, i ve společenství se mohou vyskytnout různá napětí nebo nedorozumění. Když jsem se ponořil do překládání a do příběhů lidí, kteří někdy o všechno přišli, protože se stali křesťany, začaly mi mnohé naše polemiky připadat poněkud malicherné. Bylo mi dáno nahlédnout do světa lidí, kteří jsou rádi, že se vůbec mohli v malé skupince sejít, a kteří si přitom nemohou být zcela jisti, že je někdo „nesebere“.

Nesnadná byla i situace Toddovy manželky Charlotty, které autor tuto knihu věnoval. V odstavečku o věnování stojí: „Každý příběh, zachycený na těchto stránkách, každá výprava do Bangalore, Pekingu nebo Baku, znamenala, že jsi byla sama na výchovu dětí a sami jsi rovněž večer usínala. Přesto jsi mě neustále vysílala na další cesty, svěřovala jsi mě do Boží ochrany…“ Jednou se stalo, že Todd byl zadržen v Severní Koreji a rodina o něm nějakou dobu neměla žádné zprávy. Dokážu si představit, co asi jeho manželka prožívala…

Knihu velice doporučuji. Poznáte život křesťanů na místech, kde je to skutečně těžké, ale možná uvidíte i vlastní život v nové perspektivě.

Jeden z příběhů, zachycených v knize, se týká i České republiky. Oč jde? Neprozradím, nechte se překvapit…

Kniha má 276 stran a její běžná cena je 374 Kč.

Dan Drápal

  1. ledna 2023

Ještě k Večeři Páně

Článek „Kdo smí k Večeři Páně“ vyvolal značný rozruch. Reakcí přišla spousta – pozitivních i negativních. Řada čtenářů přišla s novými otázkami, a přinejmenším na některé bych rád odpověděl.

Nejprve se budu věnovat otázce, která sice s Večeří Páně souvisí, ale nikoli nějak podstatně. Je to otázka členství ve sboru. Petr Adamec totiž v diskusi připomněl, že kdysi jsem zastával názor, že za člena by měli být přijímáni pouze lidé, kteří platí desátky, a zmínil, že nyní se na členství ve sboru dívám jinak než dříve. Tím jako by potvrzoval tvrzení některých lidí, že nějaké pozice zaujmu, ale pak je zase opustím.

Poslední uvedené tvrzení nebylo nijak doloženo a popravdě řečeno si nemohu vzpomenout na to, že bych něco tvrdil pouze dočasně. Co se týče upozornění Petra Adamce, pak je, myslím, založeno na neúplné informaci: Nikdy jsem netvrdil, že členem obecné církve může být jen člověk platící desátky. Prosazoval jsem, aby to bylo pravidlem v Křesťanském společenství Praha. Což jsem zdůrazňoval. Zdůvodňoval jsem to právě tím, že v Praze jsou desítky různých sborů nejrůznějšího ražení. KS Praha nikdy nežilo ze státních peněz, a tudíž předpokládalo u svých členů vyšší obětavost. Nebylo to tedy rozhodnutí teologické, nýbrž praktické. Nikdy jsem ho neprosazoval v KS jako celku – šlo pouze o situaci v Praze. Přitom se nijak nekontrolovalo, zda lidé desátky skutečně platí; bylo to založeno na důvěře. Kdysi dávno jsme s Lubošem Ondráčkem spočítali, jaká je celková obětavost členů, a došli jsme ke zjištění, že v celku lidé desátky platí. Samozřejmě někteří lidé možná neplatili, zatímco jiní platili více.

Přitom lidé, kteří tento závazek na sebe vzít nechtěli, nebyli v ničem omezováni – mohli chodit na skupinku, mohli chodit k Večeři Páně… Členství ve sboru tedy neposkytovalo žádné „výhody“, vlastně jen „povinnosti“.

Nyní jsem členem sboru na velmi malém městě. Do nejbližších evangelikálních sborů je to minimálně 25 km. V takové situaci se mi řada věcí jeví jinak, než v anonymní Praze, která poskytuje bohatý výběr evangelikálních sborů nejrůznějšího zaměření. Ano, jsou věci, které jsem začal vidět jinak, a nestydím se za to. Lidé zde nemají na výběr – proto by se na ně neměly klást nějaké zbytečné nároky.

Nicméně zpět k Večeři Páně. Byl jsem rád, že mnozí lidé přijali (někteří již velmi dávno) myšlenku, že Večeře Páně by neměla být kázeňským prostředkem. To bylo ostatně to hlavní, oč mi v článku šlo. Jiní lidé měli ovšem starost, aby nedocházelo ke znevážení Večeře Páně. Tuto jejich námitku považuji – přinejmenším částečně – za oprávněnou, a proto vlastně píšu tento článek.

Když jsem napsal, že bych Večeři Páně vysloužil i nevěřícímu, pak jsem tím nemyslel, že jakémukoli a za jakýchkoli okolností. Vzpomínám si na situaci z Manin, kdy lidé přicházeli dopředu a tvořili kroužek k Večeři Páně a jedna žena potichu, ale zřetelně říkala „jděte všichni do pr…“ Jí jsem Večeři Páně nepodal. Vedle ní stál muž, také dosti problematický, který se na protest proti mému jednání otočil v kruhu zády. Nu, incident za všechny prachy… (Chápu, že když někdo chodí do sboru, kde se nevěřící objeví jednou za uherský měsíc, pak takové incidenty řešit nemusí.)

Ne, když jsem doporučoval „liberalizaci“ přístupu k Večeři Páně, tak jsem nemyslel na takovéto situace. Myslel jsem například na tři děvčátka, která už rok a půl chodí poctivě na naše shromáždění. Modlíme se za jejich maminky (o tatíncích nevíme nic, ti v jejich životech moc nefigurují); jedna maminka přišla na Vánoce poprvé do sboru – po mnoha měsících modliteb. Ty dívenky toho moc pozitivního v životě nezakoušejí. Jsme možná první společenství, kde se cítí přijaty. A my jim dáváme všemožně najevo, že k nám patří. Jedna z nich už přijala svou službu – obsluhuje promítání textů písniček. Když slavíme Večeři Páně, postupně jim vysvětlujeme, oč jde. Nevím, jak to berou. Vím, že Pán Ježíš je má rád. A nevidím důvod, proč bychom z modu „přijetí“ měli náhle přepnout do modu „odmítnutí“.

To souvisí i s pojetím evangelizace. Někteří lidé se pohoršovali nad tím, že zvu na skupinku, kde se sobě navzájem otvíráme, i nevěřící. „O svých hříších bych byla ochotna mluvit jen se svou nejbližší kamarádkou,“ zaslechl jsem jednou. Jak to ale tedy myslíme? Má si nevěřící myslet, že už jsme bezhříšní? Jsou lidé, kteří jsou si svých hříchů vědomi. Navštíví naše shromáždění, vidí milé lidi, kteří se na sebe usmívají, a trochu nám závidí, jak jsme dobří. A mají pocit, že oni mezi tak hodné lidi nepatří. Vždyť si jsou vědomi svých hříchů. Podruhé už je zpravidla neuvidíme.

Když přijdou na skupinku, kde někdo – třeba sám vedoucí – činí pokání z nějakého hříchu, vidí, že přišli mezi nedokonalé lidi, a možná se také otevřou a řeknou, v čem je bota tlačí. Vidí nedokonalé lidi… ale někdy mezi nimi zahlédnou i Ježíše. Je to lepší, než když mají dojem, že křesťané už s ničím nezápasí.

Na příkaz Pána Ježíše si při Večeři Páně připomínáme, že Ježíšovo tělo za nás umíralo na kříži a jeho krev tekla, abychom my byli očištěni od hříchů. Vyjadřujeme tím, že to, co se stalo na Golgotě, platí pro nás dnes. Ohlížíme se do minulosti, na Velikou noc, kdy Izrael vycházel z Egypta, a hledíme do budoucnosti – Večeře Páně je předjímkou hostiny Beránkovy. Večeře Páně má spoustu významů a celou řadu rovin, a nikdo z nás nemůže říci, že jim všem rozumí a že všechny i emocionálně prožívá. A můžeme si připomínat i Ježíšovo stolování s hříšníky během jeho pozemského přebývání v těle.

Kdo jí a pije nehodně? Kdo nerozsuzuje tělo Páně?

Ten, kdo zlehčuje Ježíšovu oběť na kříži. Ten, kdo popírá, že církev je Kristovým tělem. Nikoli ten, kdo nerozumí všem aspektům Večeře Páně. Paradoxně jí a pije nehodně ten, kdo se domnívá, že je hoden. Znovu připomínám smysl Ježíšova podobenství o farizeovi a celníkovi: „Církev je jediné společenství, kde podmínkou členství je nehodnost kandidátů.“ Z tohoto důvodu se tolik neobávám, že jí a pije nehodně ten, kdo hledá Boha, ale spoustě věcí ještě nerozumí (ten si pravidla připadá nehodně a potřebuje spíše povzbuzovat, že smí). Možná má větší problém ten, kdo si myslí, „já už můžu, ale tenhle ještě ne“. Ne, Večeře Páně není odměna za slušné chování. Je vyjádřením víry, že ač jsme nehodní, Ježíšova oběť na kříži nás zachraňuje.

 

Dan Drápal

  1. ledna 2022

Kdo smí k Večeři Páně

Občas se mi stane, že změním názor. A velmi zřídka se stává, že ho změním radikálně.

Před několika lety vyšla moje stručná brožurka pod názvem Večeře Páně, v níž jsem shrnul, jak jsem Večeři Páně rozuměl. Nedlouho na to jsem dostal zakázku – překlad knihy Pojďme ke stolu od Johna Marka Hickse. A moc lituji, že jsem tuto knihu nečetl dříve, než jsem napsal své krátké pojednání. John Mark Hicks mě silně oslovil a na základě jeho knihy jsem svůj pohled na Večeři Páně výrazně přehodnotil. Dlouho to ve mně zrálo a dlouho jsem se k dané problematice nevyjadřoval. Pokud tak činím teď, je to na přímý dotaz jednoho z čtenářů.

John Mark Hicks soudí, že na slavení Večeře Páně se musíme dívat prismatem Ježíšova stolování. V evangeliích je vícekrát zaznamenáno, že Ježíš stoloval v domě nějakého farizea, případně v domě Zacheově (který byl naprostým opakem farizeů).

Na hostinách, kterých se Pán Ježíš účastnil, byli podle všeho přítomni lidé nejrůznějšího druhu – výběrčí daní či celníci, farizeové a zákoníci (např. Mt 9,10 nebo Lk 7,36), ženy vysvobozené od démonů, nebo jednoduše milí přátelé, jako byl Lazar a jeho sestry.

Podle všeho Pán Ježíš příliš neřešil otázku, kdo je na té či oné hostině přítomen. Právě to mu farizeové vyčítali: Pohoršovali se nad tím, že Ježíš stoluje s hříšníky (např. Mt 9,11).

Někdo by mohl namítnout, že kromě těchto hostin, na kterých se scházela všelijaká cháska, jedl Ježíš někdy se svými učedníky „v soukromí“ – a do této kategorie patrně patřila i Poslední večeře, slavnostní pesachová večeře těsně před Ježíšovým zatčením. Jenže ouha! Na této večeři byl i Jidáš, a Ježíš mu dokonce podal nejlepší sousto (Jan 13,26). To, že tam nebyli jiní lidé než učedníci, bylo dáno povahou pesachové večeře: Byla to rodinná záležitost, a to už od časů, kdy ji Mojžíš ustanovil těsně před exodem z Egypta.

Večeře Páně ovšem žila od počátku křesťanství svým vlastním životem a v lidském podání se výrazně proměňovala. Brzy začali být vylučováni nekřesťané, a postupně začali být vylučováni i někteří křesťané. Představa, že by se nekřesťan účastnil Večeře Páně, byla pro mě ještě před několika lety naprosto nepřijatelná. „Vždyť ani nerozumí, oč při Večeři Páně jde!“ „Večeře Páně je obnovou smlouvy s Bohem, a tuto smlouvu uzavřeli jen pokřtění!“ Takové a podobné námitky bych ještě nedávno vznášel.

Proto se vůbec nedivím, bude-li tento můj článek některé lidi šokovat. Podotýkám ale, že nevolám po nějaké revoluci. Netvrdím, že protože já jsem na něco změnil názor, musí se teď všechno změnit. To ostatně netvrdil ani John Mark Hicks.

Nicméně se pokusím se s těmito námitkami vyrovnat. Lidé, kteří stolovali s Ježíšem, také vesměs nevěděli, „vo co de“. Na otázku, kdo je Ježíš, odpovídali různě, jak ostatně plyne z odpovědi učedníků na Ježíšovu otázku, za koho ho lidé považují. Jen málokdo na oněch hostinách by odpověděl s jistotou správně, že Ježíš je očekávaný Mesiáš. Jistě, takových lidí postupně přibývalo. Jenže stále platilo, že vstupenkou na hostinu, na níž byl přítomen Pán Ježíš, nebylo správné vyznání víry.

Za ještě problematičtější považuji, že Večeře Páně se v mnohých segmentech církve stala kázeňským prostředkem. Kdo je v kázni, nesmí k Večeři Páně. (Jenže on k ní většinou ani nechce.) Kázeň je jednou z podstatných známek církve a já rozhodně nevolám po jejím zrušení. Existují hříšné postoje a činy, a pokud patříme Ježíši Kristu, nemůžeme je nechat bez povšimnutí. „Hřeší-li bratr tvůj…“ Většinou to dobře znáte. Podobně církev nesmí mlčet k bludnému učení.

Nejde mi tedy o zrušení kázně, ale o to, že prostředkem kázně by neměla být Večeře Páně. Ježíšovo stolování, jak o něm čteme v evangeliích, nebylo odměnou za správné smýšlení a správné jednání. Večeře, na níž byl přítomen Pán, byla příležitostí se s Ježíšem setkat.

Večeře Páně jako odměna za slušné chování souvisí i se křtem pojatým jako odměna za slušné chování, jak je to v některých evangelikálních kruzích běžné.

Popravdě řečeno, Večeři Páně nerozumíme o nic lépe, než jí rozuměli učedníci při Poslední večeři. Až postupně jim docházela spousta věcí. Podobně je tomu s námi. Jakkoli jsem přehodnotil to, co bych o Večeři Páně psal dnes, vysvětlení toho, co je to symbol a k čemu všemu Večeře Páně odkazuje, chápu dnes stejně jako tehdy.

Nebojme se zvát nevěřící na naše skupinky. Nebojme se zvát je na naše bohoslužby. A nebojme se, pokud přistoupí k Večeři Páně. Pán Ježíš byl v této věci inkluzivní. A znovu opakuji: Neznamená to, že by bagatelizoval hřích.

A ještě jednou opakuji: Nevolám po žádné revoluci. Jediné, co doporučuji, je znovu si pročíst evangelijní zprávy o Ježíšově stolování, a srovnat je s naší dnešní praxí.

  1. prosince 2022

 

 

Svět je složitý

Je tomu už asi sedm let. Kdosi mi tvrdil jakousi bizarnost, už ani nevím jakou. Ale pamatuji si dobře svou reakci: „Jestli tomuhle věříš, pak bych se nedivil, kdyby mi dneska někdo tvrdil, že země je placatá.“

Netušil jsem, že ještě téhož dne se o takovém člověku dozvím. A během posledních sedmi let jsem slyšel o celé řadě takových lidí. Přiznávám, že jen z doslechu – osobně jsem se s nikým takovým nesetkal. Vím o několika lidech, které osobně znám, ale o této věci jsem s nimi nemluvil, protože ze sboru odešli.

Zdá se mi, že po zhruba dvou staletích víry ve vědu přichází jakýsi zpětný náraz. Dnešní lidé věří někdy neuvěřitelným bizarnostem.

Lámu si hlavu, čím to asi je. Vyslovím určitou hypotézu, ale je to opravdu jen hypotéza, navíc nevím, zda by se dala nějak potvrdit nebo vyvrátit.

Už na základní škole jsme se učili, že nejjednodušší částečkou hmoty je atom, který se skládá z protonů, neutronů a elektronů. Proton něco váží a nese kladný náboj, neutron váží zhruba jako proton a nenese žádný náboj, a elektron neváží skoro nic a nese záporný náboj. Bylo to relativně jednoduché a srozumitelné.

Pak se nám to začalo trochu komplikovat. Začalo se mluvit o neutrinech a fotonech a dalších částicích, a už se nedalo tvrdit, že atom je nejjednodušší částečka hmoty. Nyní je to všechno ještě neskonale složitější. Už se to ani neodvážím popsat, protože fyzikům bych se asi zdál směšným.

Nejsem fyzik, ale do jisté míry jsem historik-amatér. Několik let jsem se věnoval ruským dějinám. V něčem je historické poznání podobné tomu fyzikálnímu. Vezměme si nějakou jednotlivou událost většího významu, například Krymskou válku. Ve stručnějších dějinách Ruska je jí věnováno několik odstavců, v těch trochu obsáhlejších dejme tomu celá kapitola. Uděláte si určitou představu o jejích příčinách, průběhu a následcích. Pak se vám dostane do rukou nějaká monografie, vy si ji přečtete a řeknete si: Aha, tak ono to bylo složitější. A pokud se dostanete k dobovým pramenům, třeba osobním dopisům nebo oficiálním depeším, začne se vám to notně komplikovat. Po přečtení Dějin Ruska, jak je vydalo například nakladatelství Lidové noviny, můžete mít pocit, že tomu trochu rozumíte. Když se ale určitou událostí zabýváte detailněji, vaše jistota, že jste tomu porozuměli, dostává trhliny. A jdete-li do pramenů (tam se ovšem dostává málokdo), tuto jistotu ztrácíte téměř úplně.

Udělal jsem osobní zkušenost s dějinami, podobně jako fyzik dělá osobní zkušenost s fyzikou nebo lékař s medicínou. Mělo to pro mě jeden důsledek: Když mi někdo něco tvrdí s naprostou jistotou, rozsvítí se ve mně červené světlo. Ovšem na rozdíl od historie zjištění fyziky mohou být verifikovatelná. Nicméně my, kteří v daném oboru nejsme odborníky, jsme stejně na odborníky odkázáni.

Žijeme ve složitém světě. Skuteční odborníci si uvědomují, že znají jen malý výsek toho, co lze poznat. Mnohým věcem nerozumí nikdo. A v tomto světě máme žít!

Pro některé lidi je to neúnosné. A tak hledají nějaké řešení – něco, co by jim umožnilo se ve světě nějak vyznat. Nějaký jednodušší model. Třeba placatou zemi. Nebo bilderbergské spiknutí.

To má ovšem jednu velkou nevýhodu. Musíte žít s vědomím, že obrovská spousta lidí je součástí spiknutí. A všichni spiklenci vám lžou.

Mám to z druhé ruky, ale ptal jsem se, jestli věřící v placatou zemi vědí, jak to vypadá na jejím konci. Prý jsou před koncem placaté země vojáci, kteří nikoho dál nepustí. Ti ale všichni – a musí jich být přece tisíce – znají pravdu! A tají ji před zbytkem lidstva.

A teď si představte všechny ty lidi, kteří sedí v Houstonu a předstírají, že vysílají nějaké rakety do kosmu, a dokonce nás bulíkují tím, že nějaká raketa obletěla měsíc, nebo na něm dokonce přistála! Vytvářet takovou pseudorealitu musí přece stát obrovské množství peněz.

Přes všechny tyto – podle mne neřešitelné – problémy někteří lidé dávají placaté zemi přednost. Tento model je totiž mnohem jednodušší. Žijete ovšem ve světě, kde polovina – nebo přinejmenším obrovské množství lidí – vědomě lže. To to nikdo neprozradí?

Lidé věřící v placatou zemi jsou stále ještě takovým bizárem na okraji. Jsou lidé, kteří věří, že všichni „ekoteroristé“ jsou „placení“. O mně se tvrdilo, že jsem „placen“ za pomoc iráckým nebo pakistánským uprchlíkům. Samozřejmě, někteří lidé skutečně placení jsou. Třeba lékaři, kterým farmaceutické společnosti zaplatí cestu na konferenci a poskytnou jim ubytování v drahém hotelu. Takové případy byly zdokumentovány. Nicméně, bohužel, tam, kde dojdou argumenty (nebo kde by bylo náročné je hledat), se přijde s tvrzením, že člověk je za svou snahu někým placen. I toto je způsob, jak se vyrovnat se složitým světem.

Samozřejmě na tyto problémy narážíme i v politice. Je evidentní, že v ní hrají peníze obrovskou roli. Mnohdy pomáhají vyhrát volby. Nicméně v politice je ještě jedna touha silnější než touha po penězích. Je to touha po moci. Jen málokdo, kdo ji okusí, se jí dobrovolně vzdává. A dalším problémem je, že z toho, čím sám trpí, obviňuje druhé, protože si nedokáže představit, že pro někoho moc není silnou motivací, respektive že někdo může mít ještě jinou, silnější motivaci, než je touha po moci.

Občas se ale v politice vyskytnou čestné (a velmi pozoruhodné) výjimky. Takovými výjimkami byli kdysi prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník nebo filosof a jednu dobu ministr školství (a neúspěšný kandidát na prezidenta) Jan Sokol.

Ano, žijeme ve složitém světě, v němž mnohdy není snadné se orientovat. My ale složitost (realitu) světa spoluvytváříme a rovněž si volíme, v jakém světě budeme žít. Vzpomínám na modlitební večer v našem sboru někdy v první polovině osmdesátých let. Přišel mezi nás i jeden narkoman, brzy jsme zjistili, že chodil do sboru krást. Jednou na té modlitební chvíli prohlásil: „Stejně je to všechno jen iluze, co tady vykládáte.“ Odpověděl jsem mu – a sám jsem byl svou odpovědí překvapen: „Ivoši, já bych nevyměnil svou iluzi za tvou realitu.“

Konec konců jde o to, v čem hledáme oporu a jistotu. Hledáme něco, co nám pomůže orientovat se ve světě. Já jistotu nacházím v Písmu, ale vím, že se neobejdu bez Ducha Svatého, který nám Písmo otvírá. Žijeme-li s Ježíšem, uneseme i skutečnost, že svět je složitý a že spoustě věcí nerozumíme. V životě s Bohem nacházíme novou realitu, realitu nového stvoření.

  1. prosince 2022

Generační posuny

Když se mě někdo zeptá na rozdíly, případně na napětí mezi generacemi, nějak mi naskočí spíše rozdíl mezi mou generací (je mi 73 let) a vnuky než mezi mou generací a syny a dcerami. Možná je to tím, že stárnu – starým lidem se vybavují spíše vzpomínky z mládí než z nedaleké minulosti.

A jsou to rozdíly obrovské. Samozřejmě, to první, co každého napadne, je, že nebyly počítače a mobily. Ale o tom se píše pořád a nejrůznějšími způsoby, tak raději začnu odjinud.

Co mi vyvstává jako obrovský rozdíl, je vnímání nebezpečí a z toho pramenící (pře)opatrnost.

První tři roky školní docházky jsem bydlel na Vinohradech, v Hradecké ulici. Mám o šest let mladšího bratra, takže maminka na mě měla tehdy méně času. Vzpomínám si, že jsem musel chodit do nemocnice na jakési ozařování, a že jsem tam v sedmi letech chodil každý týden sám! Bylo to několik stanic tramvají, ale já jsem pochopitelně chodil pěšky. Obávám se, že kdyby dnes takto rodiče vyslali sedmileté dítě ve velkoměstě samotné, začala by se o věc zajímat sociálka. Nedokážu si představit, že by takto dcera pouštěla samotné mé vnuky. A určitě to není tím, že by byli méně schopní než já.

Byla tehdy města bezpečnější než dnes? Ono se spíše jen předpokládá, že jsou dnes nebezpečnější.

Když jsem přišel ze školy, hodil jsem domů tašku a šel jsem „ven“. S výjimkou deště nebo třeskutých mrazů jsme v dětství trávili většinu času venku na ulici. Aut bylo podstatně méně a jezdila velmi pomalu. Pamatuji ještě pošťácké koně s modrým vozem, kterým se rozvážely balíky.

Když jsme se později přestěhovali do Kobylis, bylo to skvělé. Nemusel jsem si hrát na ulici – měli jsme to tři minuty do Ďáblického háje.

Domnívám se, že vysedávání u počítače musí mít po jedné či dvou generacích děsivé důsledky. Vnoučata ovládají myš, umí se rychle rozhodovat, ale pokud děti v jejich věku nemají rozumné rodiče, pohybově „krní“. Myslím, že dcera do docela zvládá, ale má to mnohem složitější, než to měla maminka se mnou. Maminka věděla, že přijdu domů do páté, jak jsem to měl nařízeno. Jinak se o mně nezajímala (pokud jsem byl venku, jinak ano). Tedy – pokud jsem zrovna nepřišel s rozbitým kolenem, ale to nebývalo zase až tak často.

Svět byl menší. Když mi bylo dvanáct, vzala mě babička z Brna na Slovensko, do Bratislavy, kde žila mezi válkami. Byl jsem unesen, když jsem viděl Dunaj! O tolik širší a prudší, než Vltava! Připadal jsem si jako v cizině. Ne proto, že by mi Slováci byli cizí, ale že to byla tak nová zkušenost.

Moře jsem viděl poprvé v patnácti, a to jsem byl hodně šťastné dítě. Moji vnuci jezdí k moři každý rok a většinou tráví aspoň týden zimy v Alpách. Obojí je pro ně samozřejmostí. V podstatě nevědí, co jsou to hranice.

Hrají počítačové hry. Nejmladší z mých tří vnoučků mi někdy i půlhodiny vypráví, co se v té hře děje. Přiznám se, že i když pozorně poslouchám, nebo se o to alespoň snažím, vůbec netuším, o čem vlastně mluví. Co ho na těch hrách tak baví? My jsme si cvrnkali kamínky po dráze, nakreslené křídou na asfaltu. Říkalo se tomu „závody Praha – Berlín – Varšava“.

Ne že by kluci nečetli (aspoň že tak). Ale úplně jiné knížky, než jsem znal já. Verneovky, Mayovky, Putování Nilse Holgersona, Dva divoši E. T. Setona, Ransomovky… s ničím z toho jsem se nechytil. Je to opravdu jiný svět.

To jsem psal o vnucích. A co děti? Mé starší děti zakusily zlom – dětství prožívaly ještě za starého režimu, ale vystudovaly už po změně poměrů. Mně už bylo čtyřicet, když to bouchlo. Ještě dlouho mi bylo nepříjemné potkat policistu, v době, kdy už to bylo zbytečné. Za to změny jako možnost cestování nebo publikování ve mně vyvolávaly nadšení. Ani vlastně nevím, jak tu změnu děti prožívaly. Slibuji, že se jich na to zeptám.

Jednu věc ale pozoruji. Zdá se mi, že má generace byla mnohem idealističtější než generace následující. Měl jsem tu výsadu studovat na gymnáziu (pardon, na Střední všeobecně vzdělávací škole, tedy SVVŠ) ve třídě, kde nás začínalo 40 a odmaturovalo 37. Čtrnáct z těchto sedmatřiceti dokončilo medicínu. Když jsme se bavili o tom, proč půjdeme na tu či onu školu, byla tam jediný spolužák, který se věnoval otázce, kde to bude finančně výhodné. „Půjdu na medicínu do Hradce, tam je vojenská škola, protože budu mít dva platy – jeden jako lékař a druhý jako voják.“ „To je ale vůl,“ mysleli jsme si. Úvahy o penězích u nás hrály roli mizivou.

Domnívám se, že následující generace v tom již byla jiná. Nekladu jí to za vinu; doba si vyžadovala změnu přístupu. A na druhou stranu – kdo je filantrop, má dnes kde se vyžít, což za komančů tak snadné nebylo.

Jestli v něčem vidím cosi jako lineární vývoj, pak je to skutečnost, že každá následující generace má silnější potřebu být „in“. Domnívám se, že to souvisí s oslabením rodiny. Popsal jsem různé změny, ale na závěr chci upozornit, že jakkoli se svět mění, stále platí, že každý člověk má tři základní potřeby: Potřebu vědět, že mě má někdo rád, potřebu vědět, že můj život má nějaký smysl, a potřebu někam patřit. Tyto potřeby jsou jakési konstanty. A pokud se tyto potřeby nezačínají naplňovat v rodině, dospívající lidé je hledají jinde, v nějaké „partě“, případně v nějakém společenství. Je to pochopitelný vývoj. Přesto se mi zdá, že ztrátou času společně tráveného dvěma či třemi generacemi přicházíme o něco podstatného. Mám na mysli třeba „instituci“ společného jídla, kde se sejde dědeček, otec i vnuk, případně babička, matka a vnučka. Nejlépe všichni dohromady. Bez takového společenství je život plošší a méně bohatý, než by mohl být.

listopad 2022

 

 

Laisi Finwen: Ve světle lásky

Láska je slovo dosti profláknuté. Mluví se o ní, často nasládle, často odtažitě. Dát si slovo „láska“ přímo do názvu knížky vyžaduje značnou odvahu.

Nicméně… tato knížka je pozoruhodná. Přemýšlím, kterých pár vět bych sem měl překopírovat jako upoutávku. A zdají se mi všechny důležité. Přesto to ale zkusím:

„Bez jistého rizika do vztahu vůbec nelze vstoupit; a čím je vztah hlubší, tím je riziko větší. Láska však skutečně strach zahání, doslova. Čím je jí v nás víc, tím méně prostoru mu dává.“ (str. 13).

„Boží velkorysost vůči nám nemá hranic. Kdykoli ji dáme dál, třeba jen prvním krůčkem, stane se zázrak. Dotkli jsme se Boží podstaty, a to mívá blahodárné účinky jak na nás samotné, tak dokonce často i na druhého, ačkoli dosud nemá o ničem tušení.“ (str. 23).

Autorka radí, abychom nečetli víc než kapitolu denně. Všem doporučuji, aby se touto radou řídili. Já jsem autorčino doporučení nerespektoval – ke své škodě. Trochu mi to připomnělo manu seslanou Izraelitům na poušti. Ti si také mohli dovolit jen denní příděl. (Naštěstí se lze k rychle přečteným kapitolám s užitkem vrátit.)

Mám ke knížce – a k autorce – osobní vztah. Vím, že procházela velice těžkým obdobím. Tato knížka je velmi útěšná, ale rodila se v utrpení. Je to hloupé to takto říci, ale zdá se mi, že pokud plodem všeho trápení je tato knížka, stálo to za to. Perly se často rodí v utrpení.

S velkou částí knihy přímo niterně souzním – nevyjádřil bych myšlenky lépe než autorka, byť bych se sebevíce snažil. O to víc mě překvapilo, že s jednou kapitolou jsem měl problém. Je to 7. kapitola, nadepsaná „Nejzneužívanější podobenství“. Jde o podobenství o dvou dlužnících z 18. kapitoly Matoušova evangelia. „Asi by se nedaly spočítat zástupy křesťanů, kteří z toho měli těžkou hlavu nebo upadli do úzkostlivosti. Protože, samozřejmě, odepření Božího odpuštění by bylo fatální.“ (str. 47). Autorka ovšem ví, že „tento značně nadsazený příběh nemá v první řadě vyděsit, ale právě naopak: vést posluchače k tomu, aby si uvědomili celou šířku a délku, výšku a hloubku Boží lásky.“ (str. 48). Tuto kapitolu jsem – ke svému překvapení – nepochopil. Zarazilo mě to, ale tak to na světě chodí – v něčem si můžeme s druhým hluboce rozumět, a v něčem zase ne. Každý z nás je originál, nejsme klony jeden druhého.

To nic nemění na tom, že tato knížka je dle mého mínění naprosto senzační, dá-li se pro ni použít toto profláknuté adjektivum. Kéž mnohé povzbudí a utěší.

Knížka má 68 stran. Obsahuje řadu pozoruhodných ilustrací. Knížku lze objednat v internetovém knihkupectví www.kniznieshop.cz. Jedinou „vadou na kráse“ je vysoká cena – 178 Kč. Dovoluji si ale tvrdit, že tato útlá knížka opravdu „stojí za to“.

Dan Drápal

  1. prosince 2022

Návrat k první lásce

Můj nedávný článek „Vychladne láska“ vyvolal otázky, proč první láska vychládá a jak se k ní vrátit.

Předně napíšu něco spíše psychologického než teologického: Náš duchovní život probíhá v určitých vlnách. Platí to jak pro jednotlivce, tak pro církev v jejích různých polohách, tedy pro malou skupinku i pro mnohatisícovou denominaci. Samo o sobě je to zcela normální. Jsem si jist, že mezi čtenáři těchto řádků není nikdo, kdo prožil obrácení a od té chvíle jeho duchovní život jen neustále rostl a prohluboval se. U mne to tak nebylo a nemyslím si, že můj přístup lze jednoduše zařadit do kolonky „podle sebe soudím tebe“. Každý, kdo žije s Pánem delší dobu, to dobře zná. Střídají se období nadšení s obdobími sucha. Někdy jde o malé vlnky, jindy o veliké vlny.

Platí to i pro společenství. Jak vesměs víme, církev se zrodila o Letnicích. Tehdy se zatřáslo místo, kde byli apoštolové, a po Petrově smělém kázání se tři tisíce lidí nechalo pokřtít. Muselo to trvat několik hodin. Umíte si to představit? Křtící museli být nadšení – ale na sklonku dne nepochybně patřičně unavení.

Ve Skutcích 4,31 čteme, že když se křesťané pomodlili, místo, kde byli, se zatřáslo a oni byli naplněni Duchem svatým.

A co doba mezi těmito dvěma naplněními, tedy mezi Skutky 2 a Skutky 4? Pro mnohé křesťany to byl možná „návrat k normálu“. Ne že by je Duch opustil. Jistě mnozí i v onom mezidobí zakoušeli úžasné věci. Nicméně přišlo nové vanutí Ducha, nová vysoká vlna.

Pak uplynulo mnoho dní a situace se v mnohém změnila: „A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet“ (Sk 9.31).

Vzrůstal jejich počet… ale země už se netřásla. Sbory měly pokoj.  Duch jednal, ale v mnohém jinak než dřív.

Vraťme se k jednotlivcům. Snoubenci prožívají velké vzrušení. Pak zažívají po svatbě úžasné a krásné věci. A pak – nejdříve po devíti měsících – se situace zásadně mění. Po narození prvního potomka u některých vzájemná láska ještě vzroste. A u jiných vychládá. Mnozí manželé si v průběhu let prožijí těžkou krizi. (U některých bych měl použít množného čísla.) Ale někdy se vrátí k první lásce. Po krizích pak bývají moudřejší, ale i pomalejší. Pokud ovšem očekávají, že budou zakoušet stejné emoce a stejné vzrušení jako před svatbou či těsně po svatbě, budou zklamaní. Jejich láska může být zralejší, plnější a hlubší, ale platí, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky.

Má-li mladé manželství obstát, vyžaduje to, aby si manželé na sebe neustále dělali čas. Bez časové investice to nepůjde. Neptejte se mě ale, jestli stačí 36 minut nebo to musí být něco přes hodinu. Jakmile to začnete stavět takto, tak už jste v průšvihu.

Dále je nezbytná komunikace. Zamilované pohledy doprovázené pohlazením nebudou stačit.

V našem vztahu s Pánem Ježíšem je to podobné. Musíme si na něj dělat čas a musíme s ním komunikovat. Záměrně opakuji: Neptejte se mě ale, jestli stačí 36 minut nebo to musí být něco přes hodinu. Jakmile to začnete stavět takto, tak už jste v průšvihu.

Je tedy třeba pěstovat duchovní disciplíny. Modlit se. Vyhledávat společenství. Číst Bibli. Dodržovat den odpočinku.

Žádná z těchto věcí sama o sobě vychladnutí první lásky nezabrání. A nemusí mu zabránit ani „poctivé dodržování“ všech. Tyto disciplíny pouze vytvářejí prostor pro naše setkávání s Pánem, samy o sobě ho ale nemohou zaručit.

Slyším otázku: „Tak co mám tedy dělat, aby má první láska nevychladla?“ Dám ti jedinou radu, kterou znám: Pohovoř si o tom s Pánem. Řekni mu, čím se trápíš. Jistě ti pomůže.

Vrátím se na sekulární rovinu. Víte, co hodně přispívá k tomu, že „vychládá láska mnohých“? Například to, že se vytratily společné večeře, u nichž se sejde pokud možno celá rodina. Možná si říkáte: Ten Dan dává jen tělesné rady. Trvám ale na tom, že pokud spolu netrávíte čas, vaše láska tím utrpí.

Vícekrát jsem slyšel od rozvedených nebo jen příliš zaměstnaných rodičů něco jako tohle: „Vím, že s dětmi trávím málo času. Ale jde mi o to, aby to byl čas kvalitní.“ A tak koupí drahou dovolenou na Zanzibaru nebo výlet do Disneylandu. Ale dítě možná Zanzibar neocení. Když bude s tátou pod stanem nebo na chatě v horách, může to mít význam neskonale větší. Zajímáme se o to, co je pro naše děti „kvalitním časem“?

A nyní opět rovina duchovní: Pokud nemáš touhu a potřebu modlit se, pak asi opouštíš první lásku. „Co mám tedy dělat?“ Ale vždyť už jsem to psal:

Pohovoř si o tom s Pánem. Řekni mu, čím se trápíš. Jistě ti pomůže.

Chceš se vrátit k první lásce? Zase Ti nepovím nic jiného: Pohovoř si o tom s Pánem. Řekni mu, čím se trápíš. Jistě ti pomůže.

Můj duchovní život taky probíhal – a probíhá – ve vlnách. Duchovní disciplíny poctivě dodržuji a mám obrovskou výhodu, za kterou vděčím Bohu: Studovat Písmo mě nesmírně baví – opravdu víc, než cokoli jiného. A miluji obecenství. Naši malou zlatohorskou skupinku. Páteční modlitební v Jeseníku, byť nás tam chodí jen pár (jednou dokonce doslovně). Rozhovory s Ondrou Kameníkem, jesenickým pastorem. Nebo se synem Benem, když zrovna není v Patagonii nebo na Islandu. A dokud jsem cestoval, rád jsem poznával nová společenství. Vzácná jsou pro mě setkání s nevěřícími. Před každým setkáním se modlím, abych byl pro druhé požehnáním a/nebo aby oni byli požehnáním pro mě.

A pak je zde ještě jedna věc, kterou považuji za velice důležitou: Vděčnost. Jsou dny, kdy jsem celý den úplně sám. Vyrážím do hor – ostatně v Jeseníku je jen jeden směr, který nevede do hor. Ať se vydám kterýmkoli směrem, mohu chválit Pána – a také to činím. Ostatně chválím Boha, hned jak se ráno vzbudím, a pak po celý den. Mé srdce přetéká vděčností.

  1. listopadu 2022